ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟ 354.000€ ΤΗΣ ΔΕΣΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τη ρύθμιση της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιοχής Τυρνάβου – Αμπελώνα ΔΕΣΠΤΑ), αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου υιοθετώντας σχετική ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της επιχείρησης.

Η ρύθμιση θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

– Υπόλοιπο δανείου προς ρύθμιση: € 354.783,81 (ήτοι το σημερινό ανεξόφλητο υπόλοιπο πλέον το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο κεφαλαίου που θα κεφαλαιοποιηθεί) – Επιτόκιο: Euribor (3Μ) + 1,5% περιθ. + 0,12% εισφ. Ν. 128 (προηγ. ήταν Euribor 1Μ)

– Συνολική διάρκεια δανείου: 17 έτη έως 31/12/2025 (Προηγ. Ήταν 10 έτη έως 31/12/2018)

– Αποπληρωμή: Με 42 άνισες τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις κεφαλαίου ως κάτωθι:

Α) 1η-22η δόση ποσού € 6.000 εκάστη, η 1η καταβλητέα την 30/9/2015 και η 22η την 31/12/2020

Β)23η-42η δόση ποσού € 11.139,20 εκάστη, η 23η καταβλητέα την 31/3/2021 και η 42η την 31/12/2025

– Εξασφαλίσεις: Οι υφιστάμενες

– Αρχική σύμβαση : υπ’ αριθ. 837/2008 – Ισχύει κατά τα λοιπά.

Με τις υπ’ αριθ. 18/12-5-2008 & 20/12-08-2008 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, είχε εγκριθεί η λήψη μεταξύ των άλλων δανείων και ενός Μ/Π δανείου από την ΑΤΕbank ύψους 495.000,00 € με διάρκεια εξυπηρέτησης 10 έτη.

Ειδικότερα με την αριθ. 20/2008 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΣΠΤΑ εγκρίθηκε η εγγραφή υποθήκης περιουσιακών της στοιχείων για τη διασφάλιση εξυπηρέτησης του Μ/Π δανείου.

Συγκεκριμένα είχαν εγγραφεί υποθήκες επί των υπαρχόντων και υπό κατασκευή πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης πέραν των μέχρι τη σύναψη του δανείου ήδη υφιστάμενων και θα συστηνόταν πλασματικό ενέχυρο (Ν. 2844/2000) επί του πακτωμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Για τον σκοπό αυτό είχε συναφθεί η υπ’ αριθ. 837/15-9-2008 δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΑΤΕbank Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (κατάστημα Τυρνάβου (0523) και της ΔΕΣΠΤΑ.

Για την ανωτέρω δανειακή σύμβαση οι τότε δήμοι Τυρνάβου, Αμπελώνα & Γιάννουλης που συμμετείχαν τότε στο Μ.Κ. της Επιχείρησης, με τις υπ’ αριθ. 225/2008 (έγκριση 11357/2008 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας), 136/2008 (έγκριση 12556/2008 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας) και 127/2008 (έγκριση 12064/2008 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας) αντίστοιχα, παρείχαν τις σχετικές εγγυήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανέφερε στη συνεδρίαση ο δήμαρχος Π. Σαρχώσης διάφορα γεγονότα που αφορούν προγενέστερες οικονομικές και διαχειριστικές περιόδους,  νέτρεψαν τον αρχικό οικονομικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Επιχείρησης, με αποτέλεσμα να ανασταλεί εκ μέρους της η απρόσκοπτη καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.

«Στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο σημαντικό αυτό πρόβλημα, μετά του Προέδρου της ΕΣΠΤΑ επιδιώξαμε και ήρθαμε σε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας, εξευρίσκοντας μια κοινά αποδεκτή λύση.

Θεωρώ ότι οι νέοι όροι ρύθμισης της οφειλής κρίνονται επωφελείς για την Επιχείρηση και την αειφόρο λειτουργία της και προσδίδει μια νέα προοπτική στην μικροοικονομία του τόπου μας και σας καλώ όπως αποφασίσετε σχετικά», υποστήριξε ο κ. Σαρχώσης.

Από τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι σύμβουλοι της Δράσης Πολιτών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ