ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

 

Ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζει ότι το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης από τη νέα σχολική χρονιά δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα σχετικά με τις συμβάσεις των καθαριστριών των σχολικών μονάδων, αφού η αρμοδιότητα περνά στους δήμους εξέδωσε το Ιδρυμα. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

1.Για τα σχολικά έτη 2013-2014, και 2014-2015 στο Ν. 4186/17-09-2013 άρθρο 50 (ΦΕΚ193/17-09-2013), περιελήφθη τροπολογία με την οποία ρυθμίστηκε το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, από το διδακτικό έτος 2015-2016, η αρμοδιότητα αντιμετώπισης των αναγκών καθαρισμού των Σχολικών Μονάδων ανατίθεται στους οικείους Δήμους και συγκεκριμένα:

Άρθρο 50

  1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ.ϊ. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.

  1. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015-2016 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

iii.            Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2015-2016 και εφεξής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συμβάσει προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

  1. Στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4087/2012 (Α’ 196) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήμους όπου εφαρμόζεται το σχετικό πρόγραμμα ή μέσω των οικείων Ο.Τ.Α σε φορείς αρμοδιότητάς τους που το υλοποιούν, βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών.»

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει, ότι η αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Εσωτερικών Διοίκησης- Ανασυγκρότησης.

  1. Σύμφωνα με την αριθμ. 139696/Δ4/01-10-2013 Υ. Α. (ΦΕΚ 2543/τΒ710-10-2013) αποφασίσθηκε ο ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) για τα διδακτικά έτη 2013- 2014 και 2014-2015, ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών.
  2. Κατόπιν τούτων, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ουδεμία αρμοδιότητα έχει για τα ερωτήματα που τίθενται παρά μόνο για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών,η οποία λήγει με το πέρας της σχολικής χρονιάς 2014-2015

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com