ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ζητείται άμεση λύση για την φορολόγηση των κερδών που αποκτούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών που ιδρύθηκαν και έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 01/01/2013 έως 23/07/2013 και έχουν υπερδωδεκάμηνη χρήση. Τα κέρδη των πιο πάνω νομικών οντοτήτων φορολογούνται στο σύνολό τους με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).

Η φορολόγηση αυτών με συντελεστή 26% έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/23-7-2013, η οποία αναφέρει ότι: Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα κέρδη που αποκτούν αγροτικοί Συνεταιρισμοί που ιδρύθηκαν μετά τις 23/07/2013 και που σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013, δήλωσαν ως ημερομηνία λήξης του φορολογικού έτους την 31/12/2013, (διότι δεν είχαν το δικαίωμα να δηλώσουν υπερδωδεκάμηνη χρήση) φορολογήθηκαν για μεν τα κέρδη της χρήσης που έληγε την 31/12/2013 με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%), για δε τα κέρδη της χρήσης 2014 με συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).

Διαπιστώνουμε με τα παραπάνω ότι δεν έχουμε την ίδια φορολογική αντιμετώπιση.

Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε, η φορολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών που το φορολογικό έτος υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες να φορολογηθούν για τα κέρδη 2013 με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%), για δε τα κέρδη της χρήσης 2014 με συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%). Ο υπολογισμός των κερδών για την χρήση 2013 να γίνει με τον τύπο ν/ν+12 χ συνολικά κέρδη, όπου ν οι μήνες λειτουργίας του συνεταιρισμού το 2013.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com