ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ

Υπογράφηκαν από τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή οι αποφάσεις για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των υποδιοικητών των ΥΠΕ και ήδη δημοσιεύθηκαν σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης την προηγούμενη Παρασκευή. Βάσει των αποφάσεων για τις αρμοδιότητες των υποδιοικητών της 5ης ΥΠΕ Μ. Βενιζέλο και Αγγ. Βαγενά αναφέρονται τα εξής:

Στον Υποδιοικητή της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Μιχαήλ Βενιζέλο του Παναγιώτη, αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων:

 1. Επί θεμάτων που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), στην Ψυχική Υγεία και στη Δημόσια Υγεία της Υ.Πε. και ειδικότερα:

α) την οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία των Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της Υ.Πε. και την αξιολόγηση στοιχείων δραστηριότητας και λειτουργίας των.

β) Την εποπτεία και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. της Υ.Πε., οι οποίες του κοινοποιούνται.

γ) Την αξιολόγηση− επεξεργασία και έγκριση των προτάσεων των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. της Υ.Πε., σχετικά με τους Οργανισμούς.

 1. Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας:

α) καταρτίζει, ενημερώνει και εποπτεύει σε μηνιαία βάση το Χάρτη Υγείας της Υ.Πε., β) επεξεργάζεται, αξιολογεί και εγκρίνει τις προτάσεις των εποπτευόμενων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), σχετικά με τους Οργανισμούς τους και τους υποβάλλει στο Διοικητή, γ) επεξεργάζεται, αξιολογεί και εγκρίνει σε σχέση με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, όλες τις προτάσεις και τα αιτήματα των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε. και εποπτεύει την υλοποίησή τους, δ) καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο εκτάκτων αναγκών και εποπτεύει την εφαρμογή του, ε) εποπτεύει τη λειτουργία του Τμήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας και στ) εποπτεύει τη λειτουργία του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης.

 1. Της Διεύθυνσης Πληροφορικής:

α) Εισηγείται, αποφασίζει και εποπτεύει για κάθε θέμα Πληροφορικής υποστήριξης και συστημάτων της Διοίκησης της Υ.Πε., των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και των εποπτευόμενους Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε.

 1. Συγκροτεί Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές για τη μελέτη, εκτίμηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων για θέματα που αναφέρονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων που του έχουν εκχωρηθεί.
 2. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται, από το Διοικητή.
 3. Υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ή και απόφαση, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, αφού ενημερώνει ενδελεχώς το Διοικητή, όπως και για κάθε ενέργειά του σχετικά με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.

Στην Υποδιοικήτρια της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Αγγελική Βαγενά του Γεωργίου, αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων:

 1. Της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης και ειδικότερα:

α) την εποπτεία της σύνταξης του προϋπολογισμού της Δ.Υ.Πε. και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσής του, καθώς και την εν γένει οικονομική λειτουργία της υπηρεσίας, β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύνταξης, της έγκρισης και της εκτέλεσης, σε μηνιαία και ετήσια βάση, των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεών τους, καθώς επίσης και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εν γένει οικονομικής λειτουργίας όλων των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε., γ) τον έλεγχο των απολογισμών και ισολογισμών των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε., δ) την εποπτεία και έλεγχο της ορθής καταγραφής των οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων στο ESYnet, ε) την επίβλεψη και παρακολούθηση της σύνταξης των ετήσιων και μηνιαίων προγραμμάτων εφημεριών της Ιατρικής Υπηρεσίας των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε., στ) την αξιολόγηση και εισήγηση στο Διοικητή της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε., ζ) την εποπτεία, αξιολόγηση, έλεγχο και έγκριση των προγραμμάτων προμηθειών των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της  Υ.Πε., η) την εισήγηση στο Διοικητή περί της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της Δ.Υ.Πε. και θ) τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων για θέματα αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης.

 1. Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ειδικότερα:

α) παρακολουθεί και εποπτεύει την εξέλιξη των διαδικασιών προσλήψεων−κρίσεων ειδικευμένων γιατρών Ε.Σ.Υ. από τα Εκλεκτορικά Σώματα, β) συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή, της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005, όπως ισχύει σήμερα, γ) εισηγείται στο Διοικητή για την κάλυψη σε ανθρώπινο δυναμικό των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε. και εποπτεύει την υλοποίηση της και δ) εισηγείται στο Διοικητή για θέματα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε. και εποπτεύει την υλοποίησή τους.

 1. Του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας, στο οποίο προΐσταται:

α) παρακολουθεί και εποπτεύει την τήρηση της νομιμότητας και διαφάνειας των ενεργειών των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε., ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, β) συντονίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια ελέγχων, ύστερα από καταγγελίες πολιτών, γ) εποπτεύει το έργο των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε. και δ) εποπτεύει τις Επιτροπές Προάσπισης των Δικαιωμάτων των ασθενών, που είναι συγκροτημένες σε κάθε εποπτευόμενο Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε.

 1. Συγκροτεί Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές για τη μελέτη, εκτίμηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων για θέματα που αναφέρονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί.
 2. Των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργασιών.
 3. Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που της ανατίθεται από το Διοικητή.
 4. Υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ή και απόφαση, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, αφού ενημερώνει ενδελεχώς το Διοικητή, όπως και για κάθε ενέργειά της σχετικά με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com