ΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟΚΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Στην προμήθεια τριών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων αναμένεται να προχωρήσει άμεσα ο δήμος Ελασσόνας αφού με απόφαση του Πράσινου Ταμείου έγινε δεκτή η αντικατάσταση του έργου του Δήμου Ελασσόνας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης» με το έργο «Προμήθεια τριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» που είχε προταθεί με την υπ’ αριθμό 133/2015 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτό που απομένει είναι η υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προϋπολογισμένη δαπάνης 109,716,00 € η οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την  ένταξη  της  πράξης  «Προμήθεια  τριών  (3)  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων»  στο  πλαίσιο  του  χρηματοδοτικού  Προγράμματος  «Αστική  Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότησε το δήμαρχο να προχωρήσει στην υπογραφή του σχετικού συμφώνου.