ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

O «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Ελασσόνας προσκαλεί τις γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένων από 1/30-9-2015) έως τη φοίτηση τους στο νηπιαγωγείο και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας του Δήμου Ελασσόνας για το σχολικό έτος 2015-2016 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

σύμφωνα με την πρόσκληση αρ.2100/16-7-2015 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση ή επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι πού βρίσκονται σε χηρεία

Οι αιτήσεις θα διατίθενται από 4 Αυγούστου 2015 και θα υποβάλλονται από τις 5 έως 18 Αυγούστου 2015.

Οι γονείς που θα επιλεγούν δεν θα καταβάλλουν τροφεία στις δομές μας που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και αφορούν τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας :

Α΄ Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας ( θέσεις 49 )

Β΄ Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας ( θεσεις 35)

Παιδικός Σταθμός Λιβαδιού (θεσεις 15)

Παιδικός Σταθμός Κρανέας (θεσεις 10)

Παιδικός Σταθμός Βερδικούσιας (θεσεις 10)

Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες/ους θα γίνεται μέσω εντολών τοποθέτησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σε περίπτωση πού προκύψει ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αυτές θα καλύπτονται από τον πίνακα επιλαχόντων, η διάρκεια ισχύος του οποίου λήγει με τη λήξη του εκάστοτε τρέχοντος σχολικού έτους.

Δικαιούχοι είναι:

μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή είναι άνεργες με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης (16-7-2015) καθώς και βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ ή είναι άνεργες και να λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας με εγκριτική απόφαση επιδότησης ή ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος με βεβαίωση του ΟΑΕΔ.

Μητέρες (καθώς και ανάδοχη μητέρα) που ανήκει σε ομάδα ΑΜΕΑ η ίδια ή ένα από τα τέκνα της ή ο σύζυγος της με ποσοστά αναπηρίας βεβαιωθέντα από υγειονομική επιτροπή.

Πατέρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους καθώς και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 27.000,00 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000,00 € για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000,00€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000,00 € για μητέρες που έχουν 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 36.000,00€.

Για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικ. έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2014 δηλ. από 1/1/2014 έως 31/12/2014.)

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όλες οι μητέρες ή οι πατέρες μαζί με την αίτηση συμμετοχής θα υποβάλλουν πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών

Α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ.

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πού να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.

Γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2014ήτοι από 1/1/2014 έως 31/12/2014) Προϋπόθεση για όλους είναι ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000,00€ για μητέρες ή πατέρες με δύο παιδιά, 30.000,00 € για τρία παιδιά, 33.000,00 € για 4 παιδιά, 36.000,00 € για πέντε παιδιά και πάνω. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Δικαιολογητικά απασχόλησης.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή απαιτείται:

-Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης(16-7-2015).

-Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή του πίνακα προσωπικού Μ4 ή της σύμβασης.

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο

-Βεβαίωση εργοδότη

-Εργόσημο (αντίγραφο εργοσήμου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα

-Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην ΔΟΥ.

-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε ή Ε.Ε Ι.Κ.Ε η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ

Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του, πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής της στον ασφαλιστικό της φορέα..

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα:

Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος.

Δικαιολογητικά συμμετοχής σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ)

Βεβαίωση του αρμοδίου φορέα για ένταξη στο πρόγραμμα όπου και θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

Δικαιολογητικά ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη απαιτούνται:

-Αντίγραφο Δελτίου ανεργίας σε ισχύ, το οποίο θα έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας υποβολής της αίτησης και

-Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πού η αιτούσα :

Απολέσει την εργασία της κατά την διάρκεια της πρόσκλησης ή έχει απολέσει την εργασία της κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης και δεν έχει εκδώσει κάρτα ανεργίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης τότε θα προσκομίσει μαζί με τα Δελτία ανεργίας και τα απαραίτητα έγγραφα πού αποδεικνύουν την διακοπή της εργασίας όπως ενδεικτικά καταγγελία σύμβασης, σύμβαση ορισμένου χρόνου κ.λ.π.

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ / ή και ένα από τα τέκνα της ή/ και ο σύζυγος

-Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για την μητέρα ή και για ένα από τα τέκνα της απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

-Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για τον σύζυγο της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Παροχή εντύπων και πληροφοριών.

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα ξεκινήσει να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από 4/8/2015από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (w.w.w.eetaa.gr). Tά υπόλοιπα δικαιολογητικά διατίθεται στους ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Διεύθυνσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Ελασσόνας που στεγάζεται στο κτίριο της Κοινότητας Τσαριτσάνης ( 1ος Όροφος στην Τσαριτσάνη)

Η αίτηση συμμετοχής –δήλωση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,θα υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (curier),σε φάκελο στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο γραφείο της ΕΕΤΑΑ Θεσσαλίας, στη διεύθυνση:

Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος 41222 ΛΑΡΙΣΑ.

(Για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των μητέρων-πατέρων για τις ωφελούμενες δομές μπορούν να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με την έντυπη αίτηση-δήλωση από τις 5/8/2015 έως τις 18/8/2015 από το γραφείο Διεύθυνσης .

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 18/8/2015 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφοράς (curier).

Πληροφορίες για το πρόγραμμα δίδονται από το γραφείο Δ/νσης Ο.Κ.Π.Α.Π στο τηλ.2493081202 ,2493081004, από τον αρμόδιο υπάλληλο κ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ .)

Ο φάκελος επίσης διατίθεται το ίδιο χρονικό διάστημα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα (http:eetaa.gr.) της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com