22 ΕΚ. € ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)» (Νο 33-05-0154), ποσό 8.000.000,00 €, στους Δήμους της Χώρας,

σύμφωνα με τις καταστάσεις που είναι προσαρτημένες στην παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τα ως άνω ποσά αποτελούν έσοδο της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και του Κ.Α. 0441.01 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993)» του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2015 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Στους δήμους του νομού θα δοθεί το ποσό των 209.000 € που κατανέμεται ανά δήμο ως εξής:

ΑΓΙΑΣ 11.180,00

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25.530,00

ΚΙΛΕΛΕΡ 17.520,00

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 105.150,00

ΤΕΜΠΩΝ 12.720,00

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 20.450,00

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 15.890,00

Τέλος Διαφήμισης

Επίσης κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137), ποσό 14.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που είναι προσαρτημένες στην παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στους δήμους του νομού θα δοθεί το ποσό των 361.000 € που κατανέμεται ανά δήμο ως εξής:

ΑΓΙΑΣ 14.890,00

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 41.020,00

ΚΙΛΕΛΕΡ 26.550,00

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 206.510,00

ΤΕΜΠΩΝ 17.570,00

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 31.690,00

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 23.380,00