ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου προχώρησε στην κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων το οποίο θα περιλαμβάνει στόχους και δράσεις για τη χρονική περίοδο 2016-2020, στην κατεύθυνση της πρόληψης, διαλογής στην πηγή και επαναχρησιμοποίησης, για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή.

Για το Δήμο Τυρνάβου, όπως και για τους υπόλοιπους Δήμους της Π.Ε. Λάρισας, η εκπόνηση του Σχεδίου γίνεται μέσω του ΦΟΔΣΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

Βάσει αυτού του σχεδίου εκδόθηκε προσχέδιο το οποίο τέθηκε σε ανοιχτή διαβούλευση μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2015.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Προτεινόμενοι Στόχοι & Δράσεις του Τοπικού Σχεδίου

Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων δίνει έμφαση στην αύξηση του ποσοστού χωριστής συλλογής με κύριες δράσεις τη δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου (και επιμέρους σημείων συλλογής), την 100% εκτροπή των πρασίνων από την ταφή, τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων) σε ποσοστό 20% μέχρι το έτος 2020 και ενίσχυση της διαλογής στην πηγή του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων.

Οι βασικοί στόχοι για το έτος 2020 του Δήμου Τυρνάβου είναι οι εξής:

-Χωριστή συλλογή συνολικών ΑΣΑ 4.058  45% επί των συνολικών ΑΣΑ

-Χωριστή συλλογή 4 ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) 1.872  47% επί των παραγόμενων υλικών

-Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων 1.777  42% επί των παραγόμενων βιοαποβλήτων

Οι προτεινόμενες δράσεις του Τοπικού Σχεδίου, αναλύονται παρακάτω:

1 Δράσεις πρόληψης ‐ επαναχρησιμοποίησης υλικών

 Μέτρο 1: Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης. Σε τοπικό επίπεδο, ενσωμάτωση της πρόληψης στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Δήμος

 Μέτρο 2: Εισαγωγή και δράσεις εφαρμογής της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στην εκπαίδευση. Σε τοπικό επίπεδο, υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ‐ ενσωμάτωση πρόληψης σε όλες τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης του Δήμου

 Μέτρο 3: Προώθηση δωρεών τροφίμων  Υποστήριξη δωρεών τροφίμων μέσω ΜΚΟ, τοπικών εκκλησιών και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

 Μέτρο 4: Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης

o Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης βιβλίων μέσω προώθησης εκδηλώσεων σε Σχολεία

o Προώθηση χρήσης συσκευασιών και τσαντών πολλαπλών χρήσεων

o Ενίσχυση του ‘Κοινωνικού Παντοπωλείου’ που ήδη λειτουργεί στο Δήμο, όπου οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση εκτός από τρόφιμα: είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd, ηλεκτρικές συσκευές κλπ.

o Επαναχρησιμοποίηση εντός των Πράσινων σημείων, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), ειδικά απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη (π.χ. ρουχισμός, υποδήματα, παιχνίδια, έπιπλα κλπ.) (βλ. Πράσινο Σημείο)

o Δημιουργία ανταποδοτικής κάρτας δημότη για χρήση στα πράσινα σημεία, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. παιδικούς σταθμούς, εκδηλώσεις, κλπ.) ανάλογα με τις ποσότητες ή τον όγκο των απορριμμάτων που επαναχρησιμοποιούν (βλ. ανταποδοτική κάρτα)

 Μέτρο 5: Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (μόνο σε κεντρικό επίπεδο)

 Μέτρο 6: Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης (μέσω των πράσινων σημείων και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης)

2 Οικιακή κομποστοποίηση

Εφαρμογή προγράμματος δωρεάν διανομής κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

 Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Με δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο.

 Εφαρμογή συστήματος καθοδήγησης των νοικοκυριών που έχουν ή πρόκειται να λάβουν και να λειτουργήσουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης.

 Διερεύνηση δημιουργίας μία νέας κατηγορίας χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας (από τις 7 που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία). με έκπτωση επί των δημοτικών τελών για τους δημότες που διαθέτουν και λειτουργούν κάδους

οικιακής κομποστοποίησης.

3 Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων

 100% χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων (χωρίς ανάμιξη με τα λοιπά ογκώδη απόβλητα) με σκοπό τον τεμαχισμό τους εντός του πράσινου σημείου σημείου την πελλετοποίηση τους και μεταφόρτωση τους προς μονάδα κομποστοποίησης.

4 Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων)

 Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων καλύπτοντας το σύνολο του Δήμου.

 Εκτροπή 20% κ.β. των αποβλήτων τροφίμων μέσω του δικτύου χωριστής συλλογής (στόχος 2020).

 Μέθοδος συλλογής: Συλλογής σε κεντρικούς κάδους με ανοιχτό το ενδεχόμενο μετάβασης σε σύστημα πόρτα‐πόρτα μελλοντικά.

 Προμήθεια εξοπλισμού & αναλώσιμων για την έναρξη του προγράμματος.

 Σχεδιασμός και υλοποίηση οργανωμένης Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης.

5 Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων

 Αύξηση της υφιστάμενης ποσότητας των συλλεγόμενων αποβλήτων συσκευασίας (για το 2020).

 Ενίσχυση Υποδομών/ Μέσων Αποθήκευσης/ Βελτιστοποίηση συστήματος συλλογής (αύξηση αριθμού των κάδων ή/και πιθανή αναδιάταξη αυτών. βέλτιστη οργάνωση του προγράμματος συλλογής).

 Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και άλλων ομάδων στόχων.

6 Χωριστή συλλογή υλικών μέσω δημιουργίας Πράσινου Σημείου

 Δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου σε επίπεδο Δήμου πλησίον του Τυρνάβου.

 Στο πράσινο σημείο θα συλλέγονται ενδεικτικά: μικρές ηλεκτρικές συσκευές & ογκώδη ΑΗΗΕ. απλοί λαμπτήρες & λαμπτήρες φθορισμού. βιβλία. μπαταρίες. κεριά. ρούχα. υφάσματα. παπούτσια. ΑΕΚΚ. πλαστικά υλικά. ξύλο. έπιπλα – οικιακός εξοπλισμός – χαλιά. μεταλλικά αντικείμενα. τζάμια & γυαλιά διαφόρων χρωμάτων. χαρτί έντυπο. Συσκευασίες ανάμικτες. χώματα και πέτρες. ογκώδη πλαστικά. πράσινα. μελάνια εκτυπωτή. CD. κά.

 Οι πολίτες θα παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο.

 Οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ. έπιπλα. παιχνίδια).

 Ο Δήμος θα τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. ογκώδη) που δεν συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες.

 Εντός του πράσινου σημείου θα εγκατασταθεί κλαδοτεμαχιστής και θα γίνεται τεμαχισμός και πρασίνων αποβλήτων.

 Εντός του πράσινου σημείου θα γίνεται και συλλογή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

7 Χωριστή συλλογή υλικών μέσω δημιουργίας δορυφορικών πράσινων σημείων συλλογής

 Συμπληρωματικά των πράσινων σημείων δημιουργία επιπλέον 4 δορυφορικών πράσινων σημείων συλλογής σε οικισμούς του Δήμου (προτείνονται κατ’ ελάχιστο ένα στο Δαμάσι και ένα στο Αργυροπούλι).

8 Χωριστή συλλογή χαρτιού  Εγκατάσταση 50 κάδων συλλογής χαρτιού‐έντυπου υλικού.

 Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των:

o Σχολείων

o Δημοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης. υπηρεσιών.

αθλητικών εγκαταστάσεων. πολιτιστικών και λοιπών υπηρεσιών. κα.).

9 Χωριστή συλλογή γυάλινων συσκευασιών

 Κατά προτεραιότητα προώθηση της επιστροφής της γυάλινης συσκευασίας σε καταστήματα πώλησης (supermarkets. Κάβες κλπ.) και ενημέρωση των πολιτών

 Επέκταση του προγράμματος χωριστής συλλογής με τους κώδωνες γυαλιού και σε λοιπούς χώρους όπου συγκεντρώνονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καλύπτοντας το σύνολο των κεντρικών σημείων του Δήμου.

10 Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων

 Δημιουργία κινήτρων (ανταποδοτική κάρτα δημότη. βλ. μέτρο ακολούθως) για μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες στο κεντρικό πράσινο σημείο.

 Συγκέντρωση των ογκωδών στο πράσινο σημείο με κατά προτεραιότητα εξέταση της επαναχρησιμοποίησης (είτε από το Δήμο είτε από κοινωνικούς ή λοιπούς φορείς).

11 Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ

Ενίσχυση της χωριστής συλλογής που ήδη υλοποιείται σε συνδυασμό με την εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Οργάνωση των πράσινων σημείων συλλογής και του κεντρικού πράσινου σημείου. ώστε να δέχονται τα είδη αυτά και εν συνεχεία να παραδίδονται στα αρμόδια Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε αυτά παρέχονται από το Δήμο είτε από άλλους φορείς. Για το σκοπό αυτό. απαιτείται στενή συνεργασία με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που είναι συμβεβλημένος ο Δήμος. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται στην ετήσια προγραμματισμένη

εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Δήμου.

12 Χωριστή συλλογή ΑΦΗΣ

13 Χωριστή συλλογή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων

 Αξιοποίηση του πράσινου σημείου για τη συλλογή επικινδύνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά.

 Ενίσχυση και παρακολούθηση λοιπών υφιστάμενων δικτύων συλλογής επικινδύνων (όπως τα φαρμακεία που συλλέγουν ληγμένα φάρμακα).

14 Χωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων)

 Οργάνωση δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων μέσω συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς

 Εγκατάσταση ειδικών κάδων σε διάφορα σημεία της πόλη ή/και συλλογή στο πράσινο σημείο του Δήμου.

 Με τη δημιουργία σχολικών διαγωνισμών συγκέντρωσης τηγανελαίου από τα νοικοκυριά των μαθητών εντός των σχολικών μονάδων.

15 Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ

 Η συλλογή των αποβλήτων κατασκευών & κατεδαφίσεων δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και για το λόγο αυτό:

o Η συλλογή θα μπορεί να γίνεται από το Δήμο κατόπιν ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας και με χρέωση. ώστε να ενθαρρύνεται η απευθείας

μεταφορά τους από τους πολίτες στο πράσινο σημείο του Δήμου.

o Υποχρέωση πολιτών για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρές ποσότητες) στο πράσινο σημείο

 Σύναψη συμβάσεων με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ για την παραλαβή και περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΕΚΚ.

16 Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης

 Στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης για τα προγράμματα ΔσΠ που ήδη εφαρμόζονται ή πρόκειται να υλοποιηθούν:

o Ιστοσελίδα Δήμου και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook. twitter. κλπ.)

o Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο και ενημερωτική αφίσα

o Δελτία τύπου στον τοπικό τύπο

o Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες.

o Σχολικές δραστηριότητες (ενημέρωση. διαγωνισμοί. εκδηλώσεις)

o Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλογικών φορέων.

o Κινητό περίπτερο ενημέρωσης‐stand.

17 Λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών

 Σχεδιασμός και λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών που θα χρησιμοποιείται κατεξοχήν στα πράσινα σημεία ως εξής:

o Οι δημότες συλλέγουν και μεταφέρουν ανακυκλώσιμα και λοιπά υλικά στο πράσινο σημείο τα οποία ζυγίζονται και καταχωρούνται σε βασικές κατηγορίες (π.χ. ογκώδη. ανακυκλώσιμα. Υλικά επαναχρησιμοποίησης. κλπ).

o Για κάθε υλικό που ζυγίζεται. Συγκεντρώνονται πόντοι στην κάρτα.

o Οι δημότες χρησιμοποιούν την κάρτα για εκπτώσεις είτε στις υπηρεσίες του Δήμου είτε σε συνεργαζόμενα εμπορικά καταστήματα της περιοχής.

 Σύνδεση της κάρτας με τη βάση δεδομένων που διατηρεί η οικονομική υπηρεσία του Δήμου για τη ΔΕΗ δηλαδή αντιστοιχίζοντας τους κατόχους των δημοτικών καρτών με τους υπόχρεους καταβολής τέλους καθαριότητας.

 Δημιουργία μίας νέας κατηγορίας τέλους καθαριότητας για κατοικίες, η οποία να περιλαμβάνει χαμηλότερο συντελεστή για τα νοικοκυριά που μέσω της κάρτας πολιτών έχουν συλλέξει ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων.

18 Μεταφόρτωση βιοαποβλήτων

 Προτείνεται η προμήθεια δύο αεριζόμενων container μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων.

19 Εκσυγχρονισμός υπηρεσίας καθαριότητας ‐ Οργάνωση συστήματος

διαχείρισης και ελέγχου

 Προμήθεια περίπου 250 κάδων 1.100 lt για την πύκνωση του δικτύου των κάδων των σύμμεικτων ΑΣΑ.

 Εκσυγχρονισμός στόλου Α/Φ και λοιπών οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας μέσω τακτικής συντήρησης των οχημάτων ή αντικατάσταση με νέα. Προμήθεια νέων μηχανημάτων/κάδων.

 Οργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου.

 Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου.

 Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού σε επίπεδο Δήμου για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ.

 Συγκρότηση κεντρικού γραφείου συντονισμού και παρακολούθησης ‐ Ανάθεση καθηκόντων σε εργαζόμενο του Δήμου για την παρακολούθηση και οργάνωση της υλοποίησης του σχεδίου.

Οι νέες βασικές υποδομές προς χωροθέτηση /υλοποίηση στο Δήμο Τυρνάβου που

προτείνονται στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου είναι οι ακόλουθες:

Κεντρικό πράσινο σημείο Α φάσης

4 Δορυφορικά σημεία συλλογής

Μεταφόρτωση βιοαποβλήτων

το σημερινό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ στο Δήμο Τυρνάβου θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα έτη με την εφαρμογή του ειδικού τέλους ταφής. Με τις δράσεις που προτείνονται στο τοπικό σχέδιο, το κόστος αυτό δύναται να προσεγγίσει στα σημερινά επίπεδα μερικά έτη μετά την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου, εφόσον βέβαια, επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη χωριστή συλλογή.

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης οι πολίτες ή ενώσεις πολιτών και οι τοπικοί φορείς, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους εγγράφως με τους εξής τρόπους:

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Τυρνάβου, Στ. Καράσσου 1, ΤΚ 40100 Τύρναβος

Β) Στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dimos@tirnavos.gr

Δ) Μέσω FAX, στον αριθμό  24923 50118

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2492350154, αρμόδια κ. Γιουβρή Θεοδώρα.

 

loading...