ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΩΝ 2015

Πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο “ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2015”, με θέμα «Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» θα πραγματοποιηθεί στον Τύρναβο το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου 2015.

Συνδιοργανωτές τπυ συνεδρίου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότήτα Λάρισας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων ν. Λάρισας και η Δήμοτική Βιβλιοθήκή Τυρνάβου

Πρόγραμμα

Τοπρόγραμμα του συνεδρίου όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

17.00-17.30 Προσέλευση– Εγγραφές

17.30-18.00

Χαιρετισμοί από εκπροσώπους των διοργανωτών

Κήρυξη της έναρξης του Συνεδρίου από τον Δήμαρχο Τυρνάβου

18.00-18.15

Θεατρικό Δρώμενο

(απόσπασμα από την Βαβυλωνία του Δ. Βυζάντιου).

Μαθητές του Λυκείου Αμπελώνα με την υποστήριξή των καθηγητών Μανόλη Μπαντραλέξη, Τασούλας Στεργίου και Ερμίνας Μαγαλιού

Προεδρείο:

Γιώργος Ανδρουλάκης – Μαρία Παπαδοπούλου

18.15-19.00

Προσκεκλημένος ομιλητής

Διερευνώντας τις αφηγήσεις και τη θέση τους στην κριτική γλωσσική εκπαίδευσή.

Αργύρης Αρχάκης, Αναπλήρωτής Καθήγήτής Πανεπιστήμίου Πατρών

19.00-19.15

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών του 2011 για τη Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσή και Γραμματισμός.

Άννα Φτερνιάτη, Ιωάννα Μανωλοπούλου

19.15-19.30

Διερεύνήσή των ορθογραφικών στάσεων στήν πρωτοβάθμια εκπαίδευσή: αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας.

Κ. Τζωρτζάτου, Α. Αρχάκης, Ά. Ιορδανίδου & Γ. Ι. Ξυδόπουλος

19.30-19.45

Διδασκαλία λεξιλογίου στο Δήμοτικό υπό το πρίσμα τής Γνωσιακής Γλωσσολογίας.

Παρασκευή Θώμου

19.45-20.00

Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικός γραμματισμός των ΜΜΕ: μια μελέτη περίπτωσης σε μαθητές/τριες Α′ Δημοτικού.

Κατερίνα Μαρωνίτη, Κυριακή Αμαραντίδου, Αναστασία Γ. Στάμου,

20.00-20.15 Συζήτηση

Προεδρείο:

Κωνσταντίνος Κουλιός – Ασημάκης Μπούτλας

20.15-21.00

Προσκεκλημένος ομιλητής

Σχολική διδασκαλία γραμματικοσυντακτικών φαινομένων (ή περίπτωσή των μετοχών).

Αθανάσιος Νάκας, Καθήγήτής ΕΚΠΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 (πρωί)

Προεδρείο: Ασπασία Χατζηδάκη – Ελένη Γκανά

09.30-09.45

Πολυγλωσσία και Γλωσσική Ιδιοποίηση: Εφαρμογή τής Ολοκληρωμένης Διδακτικής Προσέγγισής στήν Εκμάθήσή τής Γαλλικής ως Ξένής

Ευαγγελία Μουσούρη, Μαγδαληνή Κουκούλη

09.45-10.00

Η χρήσή τής εναλλαγής κωδίκων στήν τάξή των Αγγλικών ως ξένής γλώσσας: χρήσιμο εργαλείο ή εμπόδιο; Αποτελέσματα μιας έρευνας με ενδο-παρατήρήσή και συνεντεύξεις.

Σταυρούλα Αποστολακοπούλου

10.00-10.15

Τα ονόματα που δήλώνουν χρώμα: Διδακτική εφαρμογή Κατερίνα Αλεξανδρή

10.15-10.30

Η γλωσσική διατήρήσή σε οικογένειες αλβανικής καταγωγής των Τρικάλων.

Μαρία Λίτσα

10.30-10.45 Συζήτηση

10.45 – 11.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α – κ α φ έ ς

Προεδρείο:

Αθανάσιος Νάκας  – Ιουλία Κανδήλα

11.15-11.30

Τα προγράμματα σπουδών τής νεοελλήνικής γλώσσας του 2011 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή: κριτική επισκόπήσή, λειτουργικότήτα, αξιοποίήσή.

Μιχάλης Αθανάσιος

11.30-11.45

Διδακτική προσέγγισή στο πλαίσιο τής παιδαγωγικής των γραμματισμών:

Η αξιοποίήσή τής κρήτικής διαλέκτου στήν 1ή&2ή ενότήτα τής Γλώσσας του Γυμνασίου.

Αγγελική Καψάσκη, Κωνσταντίνος Σιπητάνος

11.45-12.00

Ανάλυσή και κριτική του Α.Π.Σ. τής Νεοελλήνικής Γλώσσας στο γυμνάσιο.

Στύλα Δέσποινα

12.00-12.15

Η διδασκαλία τής αρχαίας ελλήνικής γλώσσας και ή αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότήτας : ο λόγος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από το 1976 έως το 2012.

Ελευθερία Παπαμανώλη

12.15-12.30 Συζήτηση

Προεδρείο:

Αργύρης Αρχάκης – Αναστάσιος Μάτος

12.30-12.45

Η γλωσσική μεσολάβήσή σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας τής ελλήνικής ως

δεύτερής γλώσσας σε ενήλικους/-ες μετανάστες/-ριες.

Γιώργος Ανδρουλάκης, Αναστασία Γκαϊνταρτζή, Σοφία Τσιώλη

12.45-13.00

Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τή διδασκαλία τής ελλήνικής σε μετανάστες/στριες: Η ταυτότήτα ως πολυτροπικό βίωμα και συμμετοχής στή διδασκαλία.

Βασιλάκη Ευγενία, Γκανά Ελένη, Παπαδοπούλου Μαρία, Κίτσιου Ρούλα, Παντελούκα Ηρώ–Μαρία, Σκουρμαλλά Αργυρώ

13.00-13.15

Ειδικοί εκπαιδευτικοί για τους δίγλωσσους μαθήτές: από τήν αφάνεια και τήν απαξίωσή στή δράσή και στή συνεργασία.

Ασπασία Χατζηδάκη

13.15-13.30

H διδασκαλία των ελλήνικών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα.

Κατερίνα Γιαννούλη

13.30-13.45 Συζήτήσή

13.45 – 16.30

Μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ό δ ι ά λ ε ι μ μ α

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ε Ι Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Σ ά β β α τ ο 7 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 5 ( α π ό γ ε υ μ α )

Προεδρείο:

Γεωργία Ανδρέου – Κατερίνα Κοθρά

16.30-16.45

Η ανάπτυξή του λεξιλογίου σε δίγλωσσους μαθήτές: ο ρόλος του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος.

Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή , Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Μαρία Καλτσά, Χριστίνα Μαλιγκούδη

16.45-17.00

Η εκμάθήσή τής ελλήνικής και τής αγγλικής γλώσσας από δίγλωσσο μαθήτή με μήτρική γλώσσα διαφορετική από τήν ελλήνική: Μία μελέτή περίπτωσής σε ένα δήμοτικό σχολείο του Βόλου.

Μαρία-Ειρήνη Μαλλιαρού

17.00-17.15

Συστήματική και ταυτόχρονή εκμάθήσή δύο ξένων γλωσσών από την πρώιμή παιδική ήλικία: στάσεις και αντιλήψεις των γονέων σε ένα ιδιωτικό σχολείο.

Ελένη Παπαροϊδάμη

17.15-17.30

Κατάκτήσή Τρίτής Γλώσσας – Μια πειραματική μελέτή τής Παραμέτρου του Κενού Υποκείμενου.

Σταματία Μιχαλοπούλου

17.30-17.45 Συζήτήσή

17.45-18.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α – κ α φ έ ς

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ε Ι Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Σ ά β β α τ ο 7 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 5 π α ρ ά λ λ η λ α ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α

18.15-19.15

1ο εργαστήριο

Νέο (;) Πρόγραμμα Γλωσσικής Διδασκαλίας για τήν Α’ Λυκείου: εμπειρίες εφαρμογής.

Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθήγήτής Πανεπιστήμίου Δυτ. Μακεδονίας

Ελένη Σωτηρίου, Φιλόλογος

2ο εργαστήριο

Πολυτροπικά κείμενα στήν εκπαίδευσή: θεωρήτικά εργαλεία & διδακτικές πρακτικές. Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας.

Μαρία Παπαδοπούλου, Ευγενία Παγκουρέλια, Σοφία Γκόρια, Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας

20:00-21:30

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Βραδιά Κλασσικής Μουσικής

(με έργα Bach, Beethoven, Chopin).

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ε Ι Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Κ υ ρ ι α κ ή 8 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 5

Προεδρείο:

Κωνσταντίνος Οικονόμου – Δέσποινα Καλπακίδου

09.30-09.45

Η «άλλή» μου χώρα μέσα από τα παραμύθια τής: ή ανάπτυξή της Ελλήνικής γλώσσας και τής πολιτισμικής επίγνωσής σε δίγλωσσα νήπια.

Ισαάκ Παπαδόπουλος, Eλένη Γρίβα

09.45-10.00

Το συναισθήματικό φίλτρο επίδρασής του Krashen και ή χρήσή του κουκλοθεάτρου ως παράγοντες σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στή διδασκαλία τής Ελλήνικής Γλώσσας ως Δεύτερής ή ως Ξένής σε τμήματα προσχολικής εκπαίδευσής τής Στοκχόλμής.

Μάγδα Βίτσου

10.00-10.15

«Ταξιδεύω στον κόσμο μέσα από παραμύθια»: Μια πειραματική εφαρμογή καλλιέργειας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τής πολυπολιτισμικής ευαισθήτοποίήσής των νήπίων.

Ισαία Λαζαρίδου

10.15-10.30

Τα παραμύθια ως μέσο βελτίωσής τής τέχνής τής προφορικής αφήγήσής των μαθήτών των πρώτων τάξεων του Δήμοτικού Σχολείου.

Ελένη Μπλιούμη, Ζήσης Ζίκος, Κωνσταντίνος Πενέκελης, Ελένη Ραρρά, Ελένη Αγαπίδου , Αθανάσιος Μαλέτσκος

10.30-10.45 Συζήτήσή

10.45-11.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α – κ α φ έ ς

Προεδρείο: Ράνια Βερέμη – Ερμίνα Μαγαλιού

11.15-11.30

Η διακειμενικότήτα στο σχεδιασμό των πολυτροπικών κειμένων των μαθήτών του Δήμοτικού Σχολείου.

Θεοφάνης Ζάγουρας, Μαριάννα Κονδύλη

11.30-11.45

Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τήν ενσωμάτωσή του οπτικού γραμματισμού στή διδασκαλία τής γλώσσας.

Κατερίνα Χριστοδούλου

11.45-12.00 Συζήτήσή

12.00-12.30 Λ ή ξ η – Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com