ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει την τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Αμπελώνα», προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)» και β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευής, βελτίωσης και διάνοιξης οδών του Αμπελώνα που σήμερα είναι αδιαμόρφωτοι ή σε κακή κατάσταση και πλακόστρωση πεζοδρομίων που χρήζουν παρεμβάσεις επιδιορθώσεων και νέων επιστρώσεων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 1/12/2015 και ώρα 10.00 πμ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, οδός Στ. Καράσσου 3, Β΄ όροφος, Πληροφορίες κα Ξάνθου Βασιλική τηλ.: 2492350142).