ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Κ.Π. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου», που εδρεύει στο Δήμο Τυρνάβου, για τις κάτωθι ειδικότητες.ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 άτομο για 8 μήνες

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – 1 άτομο μέχρι 31 Ιουλίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου Ν. Λάρισας», Σταύρου Καράσσου 1, Τ.Κ 40100, Τύρναβος, υπόψη κ. Κοκότη Θεολογίας (τηλ. επικοινωνίας: 2492350181-182).