ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. 3535/96221/7-9-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1996Β), από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα δικαιώματα φύτευσης θα πρέπει, μετά από αίτηση, να μετατραπούν σε άδεια φύτευσης ώστε να πραγματοποιηθεί φύτευση.

Συνεπώς, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατέχει κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα και επιθυμεί να προβεί σε φύτευση, οφείλει να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Δ.Α.Ο.Κ., στην περιοχή ευθύνης της οποίας πρόκειται να φυτευτεί ο αμπελώνας. Οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται έχουν την ίδια περίοδο ισχύος με τα δικαιώματα από τα οποία προέρχονται. Η υποβολή της αίτησης μετατροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα χρονική στιγμή έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η με αρ. 3535/96221/7-9-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1996Β) και η σχετική αίτηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με ελεύθερη πρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413511171.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com