Κ. ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ερώτηση προς το υπουργό Υγείας για την ανάρτηση στη Διαύγεια ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού Κ. Μπαργιώτας.

Στην ερώτησή του μεταξύ άλλων επισημαίνει:

«Είναι αυτονόητο ότι η ανάρτηση των πράξεων όλων των οργάνων της Διοίκησης στη Διαύγεια είναι αναγκαία, γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 5 εδ. 1 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα) του ν. 3861/2010 «Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία».

Ωστόσο, καθημερινά αναρτώνται στη «Διαύγεια» δεκάδες αποφάσεις από υπηρεσίες Νοσοκομείων στις οποίες αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των ασθενών (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ηλικία, ασφαλιστικός φορέας, πάθηση).

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του Διοικητή του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης (26/02/2014) περί έγκρισης τοποθέτησης βηματοδότη σε ασθενή, στην οποία αναφέρεται το όνομα, η ηλικία και το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.

Παρόμοια είναι η απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (18/11/2014) για προμήθεια υλικών για ολική αρθροπλαστική ισχίου για ασθενή της οποίας το ονοματεπώνυμο αναγράφεται στην απόφαση. Ακόμα, υπάρχει απόφαση του ΔΣ του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας (11/03/2014) για έγκριση της προμήθειας απινιδωτή για ασθενή του καρδιολογικού τμήματος, στην οποία παρόλο που αναφέρονται τα αρχικά του ονόματος του ασθενούς, ωστόσο αναφέρεται ο αριθμός μητρώου του.

Επειδή η ακολουθούμενη, παράνομη πρακτική των νοσοκομείων αναδεικνύει την έλλειψη κοινού τρόπου διαχείρισης των δεδομένων υγείας των ασθενών από τα νοσοκομεία αφενός και τον κίνδυνο δικαστικής προσφυγής ασθενών που θίγονται και επιδίκασης αποζημίωσης εις βάρος του Δημοσίου αφετέρου».

Ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τον Υπουργό: Είναι σε γνώση του Υπουργείου Υγείας η ακολουθούμενη πρακτική πολλών Νοσοκομείων;  Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να υπάρχει απαρέγκλιτη τήρηση του νομικού πλαισίου αφενός και ενιαίος τρόπος διαχείρισης των δεδομένων υγείας των ασθενών από τα νοσοκομεία αφετέρου; Τι έχει πράξει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο τόσο της ρυθμιστικής όσο και της ελεγκτικής της αρμοδιότητας; Έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου για παραβίαση των δεδομένων υγείας ασθενών; Εάν ναι, ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει εκταμιευτεί από το Υπουργείο Υγείας σε εκτέλεση αυτών;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com