ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Εγκρίθηκε χθες το τελικό σχέδιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από την αρμόδια επιτροπή διαβούλευσης το οποίο έχει ως στόχο μέσα από σειρά δράσεων να μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων που θα εναποτίθενται στο ΧΥΤΑ και στην ανάκτηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου όγκου ανακυκλώσιμων υλικών.

ΠΕΣΔΑΤο σχέδιο που εγκρίθηκε χθες έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υλοποίησή του αφού από το Ε.Σ.Π.Α Θεσσαλίας έχουν εκχωρηθεί περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτά πρέπει να προστεθούν από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου άλλα 77 εκατομμύρια ευρώ τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουν οι Δήμοι να ολοκληρώσουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει όλα τα ειδή των στερεών, αποβλήτων και θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις: Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί πιλοτικά ανακύκλωση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, δίνοντας τη δυνατότητα της προμήθειας όλων των κάδων αποβλήτων, των αυτοκινήτων και του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ταυτόχρονα μόλις δοθεί η έγκριση του ΠΕΣΔΑ, θα δημοπρατηθούν οι Μ.Ε.Α. (Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων) αλλά και εκείνα τα έργα, τα οποία θα μετατρέψουν τους Χ.Υ.Τ.Α σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ)., όπως προβλέπεται από το νόμο και όπως προβλέπεται από τη στρατηγική της Ευρώπης 2020.

Όπως έγινε γνωστό οι στόχοι που τέθηκαν για τα αστικά στερεά απόβλητα είναι οι εξής:

– Στόχος 50% κ.β. επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση επί των παραγόμενων ΑΣΑ με προδιαλογή

– Στόχος 65% κ.β. έως το 2020 για την προετοιμασία, για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί)

– Στόχος Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

(χωριστή συλλογή σε 3-4 ρεύματα κατά περίπτωση)

– Στόχοι για τα Απόβλητα Συσκευασίας

– Στόχοι για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)

Το 2020 η ταφή των ΒΑΑ να μειωθεί στο 35% του 1995

– Στόχοι για τα Βιολογικά Απόβλητα

τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

  1. Στόχος χωριστής συλλογής 5% κ.β. για το έτος 2015
  2. Στόχος χωριστής συλλογής 40% κ.β. για το έτος 2020

Σε ότι αφορά τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης:

– Έχουν παραληφθεί και αξιολογηθεί 24 Τοπικά Σχέδια από τους συνολικά 25 Δήμους και ένα υπόμνημα υπό τη μορφή ερωτηματολογίου καλύπτοντας έτσι το σύνολο της Περιφέρειας σε διάστημα 4μηνών.

– Συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός : 55.198.734 € μη συμπεριλαμβανομένων υποδομών επεξεργασίας και ταφής σύμμεικτων

– Είναι συμβατά με τον νέο ΕΣΔΑ και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής και οι αποκεντρωμένες δράσεις περιορίζονται στις δράσεις χωριστής συλλογής και όχι επεξεργασίας και ταφής σύμμεικτων

– Απαιτούν σημαντική ενίσχυση σε προσωπικό μόνιμο καθώς και εξοπλισμό αποκομιδής.