ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ» προκηρύσσει τη χορήγηση τριάντα (30) συνολικά υποτροφιών με τον τίτλο “ΚΑΡΑΝΙΚΕΙΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ” προς αριστούχους άρρενες μαθητές μόνιμους κατοίκους Λάρισας και δημότες του δήμου Λαρισαίων εκ των οποίων:

(ι) Δέκα (10) υποτροφίες σε μαθητές της τρίτης (3ης) τάξης των Λυκείων της Λάρισας κατά το σχολικό έτος 2012-2013 για την εκπλήρωση των βασικών τους σπουδών σε Ημεδαπά και Αλλοδαπά Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των κλάδων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014,

(ιι) Δέκα (10) υποτροφίες σε μαθητές της τρίτης (3ης) τάξης των Λυκείων της Λάρισας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 για την εκπλήρωση των βασικών τους σπουδών σε Ημεδαπά και Αλλοδαπά Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των κλάδων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και

(ιιι) Δέκα (10) υποτροφίες σε μαθητές της τρίτης (3ης) τάξης των Λυκείων της Λάρισας κατά το σχολικό έτος 2014-2015 για την εκπλήρωση των βασικών τους σπουδών σε Ημεδαπά και Αλλοδαπά Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των κλάδων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Υποψηφιότητα δύνανται να υποβάλλουν μόνον άρρενες μαθητές μόνιμοι κάτοικοι της πόλεως της Λάρισας τουλάχιστον προ δέκα (10) ετών και δημότες του δήμου Λαρισαίων, οι οποίοι φοίτησαν στην τρίτη (3η) τάξη των Λυκείων της πόλεως κατά τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, έχουν αποφοιτήσει ως αριστούχοι κατά τα ανωτέρω σχολικά έτη από δημόσιο Λύκειο που εδρεύει στην πόλη της Λάρισας και έχουν εισαχθεί ως πρωτοετείς φοιτητές σε ημεδαπό ή αλλοδαπό Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 αντίστοιχα.

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων και των σχετικών απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται αυτή των σαράντα πέντε (45) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας (η δημοσίευση στον τύπο έγινε στις 08-02-2016).

Σημειώνεται ότι πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια θα ληφθούν υπόψη (άτομα με ειδικές ανάγκες, τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι ή εκπρόσωποι τους μπορούν να ζητούν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα αιτήσεως, καθώς επίσης και την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού όπου περιγράφονται οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα γραφεία του ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Νικολάου και Μαρίας Καρανίκα», οδός Παπαναστασίου, αριθμ. 52, 5ος όροφος από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.

Πληροφορίες: Κιν:6979989739 (κα Μ. Κοτάκου)/ 6937225080 (κα Α. Βαλαβάνη)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com