ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) ειδικής θέσης Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λαρισαίων, ανακοίνωσε ο δήμος Λαρισαίων με σχετική προκήρυξη στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

  1. Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι:

Παροχή νομικής υποστήριξης προς τα Πολιτικά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων στόχων, συμφερόντων του Δήμου. Παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όταν καλείται.

Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τις υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα και στα άλλα ιδρύματα του Δήμου διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου. Θα απασχολείται, επίσης, με τα αναφυόμενα νομικά ζητήματα κατά τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών παρέχοντας γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν το Δήμο.

Νομική επεξεργασία συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος, συμβάσεων εργασίας και έργου, συμβολαίων, διακηρύξεων, προμηθειών, δημοπρασιών κλπ.

Παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια που μπορεί να παρίσταται για υποθέσεις του Δήμου.

Παραστάσεις στις Διοικητικές Αρχές για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Συντήρηση της αναγκαίας υποδομής του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, διαρκή κώδικα, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν το Δήμο).

  1. Οι απασχολούμενες/οι, κατά τα ανωτέρω δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο δημοτικό κατάστημα για χρόνο, που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη παράστασης, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
  1. Η/Ο προσληφθείσα/είς θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.9 του ν.4354/15 και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποψήφιες/οι πρέπει :

  1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής,
  1. Να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας,
  2. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να

έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση,

  1. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση,
  1. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των  καθηκόντων τους),
  1. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και του ν. 3584/2007,.
  1. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση. Υποψήφιες/οι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιες/οι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο,

Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα (πληροφορίες: κος Ζαχαρίας Βαρβαρέσος, τηλ. 2413-500318).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com