ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών στη Δ.Κ.Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου», προϋπολογισμού 120.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για τα δημόσια έργα και καλεί τους ενδιαφερόμενους

εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 17-05-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, οδός Στ. Καράσσου 3, Β΄ όροφος, Πληροφορίες κα Ξάνθου Βασιλική τηλ.: 2492350142.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com