ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 150.000 €

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αστική Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων», προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 24-05-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, οδός Στ. Καράσσου 3, Β΄ όροφος, πληροφορίες κα Ξάνθου Βασιλική τηλ.: 2492350142.

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΕΔΩ

Για τη διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com