Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Ν.3669/08 για ανάδειξη μειοδότη του έργου «Αγροτική οδοποιία» προϋπολογισμού εργασιών 73.800,00 € με Φ.Π.Α. 23%

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 10/05/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου που βρίσκονται στην οδό Στ.Καράσσου 3, Β΄ όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων που είναι εγγεγραμμένες στο Ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που τηρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ.

H προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τυρνάβου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προσφοράς θα διατίθενται από την υπηρεσία σφραγισμένα και αριθμημένα σε κάθε ΕΔΕ, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνο σαν προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Τυρνάβου (www.tirnavos.gr) και να παραλάβουν τα έντυπα για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Δευτέρα 9/5/2016, στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου που βρίσκονται στον Τύρναβο στην οδό Στ.Καράσσου 3, Β΄ όροφος, αρμόδια κα Ξάνθου Βασιλική (τηλ.24923-50142).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ