ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαΐου στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι στις 19:30’ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού

Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ)

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Δίμηνα)

Ορισμός ορκωτού λογιστή

Ορισμός υπόλογου διαχειριστή τραπεζικού λογαριασμού

Έγκριση έκθεσης οικονομικών καταστάσεων Δ’ τριμήνου 2016

Μεταβίβαση δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους & καθορισμός τιμήματος παραχώρησης

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της Γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.»

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ μονάδος παραγωγής βιοαερίου & σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500Kwe, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΤΕΜΠΩΝ ΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθούν στη θέση «Κύρια» Ελιάς, στο Δήμο Τεμπών.               Εισηγητής:

Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή των κινητών πραγμάτων σύμφωνα με το άρθρο 199 του Ν.3463/06

Επί αποφάσεως 15/2016 ΔΟΠΑΠΕΠΤ «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.