20 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο δήμος Φαρσάλων.

Πρόκειται για εργαζόμενους με Ειδικότητα : ΥΕ εργάτες  Καθαριότητας για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Επίσης ο δήμος ανακοίνωσε την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Φαρσάλων.

Πρόκειται για εργαζόμενους με Ειδικότητα : ΥΕ εργάτες Πυρασφάλειας για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Για τις δύο προκηρύξεις ισχύουν τα εξής:

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι:

  1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εντοπιότητα.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευθυμία Θανοπούλου, Αθανάσιος Γαλανόπουλος τηλ. 2491350122, 120), έως και την Παρασκευή 10-06-2016 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο
  6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από έξι (6) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com