5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.ΔΗ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.).

Οι θέσεις και ο χρόνος ανά ειδικότητα είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)

(Για το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο)

Δήμος Τυρνάβου ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ 8 μήνες 1
102 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)

(Για το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο)

Δήμος Τυρνάβου ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 8 μήνες 1
103 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)

(Για το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο)

Δήμος Τυρνάβου ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 3 μήνες 1
104 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)

(Για το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο)

Δήμος Τυρνάβου ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) 3 μήνες 1
105 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)

(Για το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο)

Δήμος Τυρνάβου ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 3 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν μέχρι τις 20 Ιουνίου 2016, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.), Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ.40100, Τύρναβος, υπόψιν κας Ελένης Χατζηζήση (τηλ. επικοινωνίας: 2492350314 ή 2492350313).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com