ΜΕΧΡΙ 27ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τις γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένων από 1/30-9-2016)εως τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο  και  επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς Α΄Παιδικός σταθμός Τυρνάβου, Β΄Παιδικός σταθμός Τυρνάβου,Παιδικός σταθμός Ελευθερία Τυρνάβου, παιδικός σταθμός Αργυροπουλίου,

παιδικός σταθμός Αγίας Σοφίας, παιδικός Αμπελώνα για το σχολ.ετος 2016-2017 ,προσκαλεί το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου» ως επιλέξιμος  φορέας ,στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»σύμφωνα με την πρόσκληση αρ.3070 /11-7-2016 της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση ή επιμέλεια των παιδιών τους .

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα διατίθενται ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr.paidikoi.eetaa.gr)   από  τις 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.

Η αιτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 12 Ιουλίου 2016 εως 29/7/2016 που είναι καταληκτική ημερομηνία στην διεύθυνση(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) .

Τά δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση  της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12/7/2016 εως 29/7/2016.ταχυδρομικά ,ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier),σε φάκελο  στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ενδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ,στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Γραφείο Θεσσαλίας  Αλ.Παπαναστασίου 33-5ος οροφος -41222ΛΑΡΙΣΑ.

Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες/ους θα γίνεται μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α .Α.Ε.

Οι ωφελούμενες/οι ,που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν  τις παρακάτω προϋποθέσεις

Α)να εργάζονται στη Ελλάδα ως μισθωτές/τοι ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/οιή

Β)να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι διαθέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς  και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ(α΄και β΄βαθμού)και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ..

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όλοι  οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την εκτύπωση της  ηλεκτρονικής «αίτησης-δήλωση» τους  θα υποβάλλουν καθαρά και ευανάγνωστα τά  παρακάτω δικαιολογητικά.:

Α)αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας(αστυνομικής ταυτότητα ή διαβατηρίου) σε ισχύ ή μετάφραση του αν δεν είναι σε λατινική γραφή..

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.  απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν έχει λήξει η άδεια διαμονής απαιτείται η τελευταία ,καθώς και η αίτηση ανανέωσης της μαζί με την βεβαίωση του αρμοδίου φορέα ότι εχει κατατεθεί η αίτηση η σχετική.

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πού να έχει εκδοθεί το τελευταίο  εξάμηνο από την ημερομηνία της τελευταίας πρόσκλησης.

Γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό ετος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015) .Προϋπόθεση για όλους είναι ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000,00€για μητέρες ή πατέρες με δύο παιδιά,30.000,00€ για τρία παιδιά, 33.000,00€ για 4 παιδιά,36.000,00€για πέντε παιδιά και πάνω. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Δικαιολογητικά απασχόλησης.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή απαιτείται:

-Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα εχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης(11-7-2016) στην οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως σήμερα .

-Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή του πίνακα προσωπικού Ε4 ή της  ισχύουσας σύμβασης ,όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο(περιστασιακή απασχόληση)

-Βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης.

-Εργόσημο(αντίγραφο εργοσήμου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου 12μηνου,που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο(2) μηνών ή

-Σε περίπτωση αυτασφάλισης ,50 ένσημα των τελευταίων 12 μηνών.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα

-Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην ΔΟΥ.

-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι εχουν καταβληθεί οι  εισφορές ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ,ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ΚΑΙ

-Υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. ή περί μη διακοπής της ασκησης επιτηδεύματος.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε ή Ε.Ε Ι.Κ.Ε η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕή ΕΠΕ

Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του, πιστοποιητικό περί μη λύσης από το το ΓΕΜΗ, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής της στον ασφαλιστικό της φορέα..

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα:

Bεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ότι είναι αμμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον ετος ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Δικαιολογητικά συμμετοχής σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ)

Βεβαίωση του αρμοδίου φορέα για ένταξη στο πρόγραμμα όπου και θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

Δικαιολογητικά ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη απαιτούνται:

– Δελτίο ανεργίας σε ισχύ ,

– βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης Ο.Α.Ε.Δ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πού η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο(σύμφωνο συμβίωσης)άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ .

Απολέσει την εργασία της κατά την διάρκεια της πρόσκλησης ή εχει απολέσει την εργασία της κατά το τελευταίο δίμηνο πρίν την ημερομηνία της πρόσκλησης και δεν εχει εκδώσει κάρτα ανεργίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης τότε θα προσκομίσει μαζί με τά Δελτία ανεργίας και τά απαραίτητα έγγραφα πού αποδεικνύουν την διακοπή της εργασίας όπως ενδεικτικά καταγγελία σύμβασης, σύμβαση ορισμένου χρόνου κ.λ.π.

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ / ή και ένα από τά τέκνα της ή/ και ο σύζυγος

-Με ποσοστό αναπηρίας 35% και ανω για την μητέρα ή και για ένα από τά τέκνα της απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

-Με ποσοστό αναπηρίας 67% και ανω για τον σύζυγο της ,απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Παροχή εντύπων και πληροφοριών.

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων  θα ξεκινήσει να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από 12/7/2016 από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (. από το γραφείο Διεύθυνσης του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου  στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των μητέρων-πατέρων που επιθυμούν να εγγράψουν τά παιδιά τους στις δομές που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σχολ.ετους 2016-2017 (Α΄Παιδικός σταθμός,Β΄Παιδικός σταθμός,Παιδικός σταθμός Ελευθερια Παιδικός σταθμός Αμπελώνα, Παιδικός σταθμός Αργυροπουλίου και Παιδικός σταθμός Αγίας Σοφίας) και δεν εχουν πρόσβαση σε Η/Υ  μπορούν να εξυπηρετηθούν από το γραφείο του ΟΚΠΔΤ.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1)Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από 12/7/2016 εως 29/7/2016.

2)Δικαιολογητικά συμμετοχής με την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση από 12/7/2016 εως 29/7/2016.

3)Προσωρινοί πίνακες πλήρων και ελλιπών δικαιολογητικών μέσω ειδικής εφαρμογής στις 17/8/2016.

4)Ενστάσεις εγγράφως μεσω ΦΑΧ ή ηλεκτρονικά από 18/8/2016 -22/8/2016.

5)Οριστικά αποτελέσματα μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 24/8/2016.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα δίδονται από το γραφείο Δ/νσης Ο.Κ.Π.Δ.Τ στο τηλ.2492350181-182-183-184,αρμόδια κ.Κοκότη Θεολογία προϊσταμένη Ο.Κ.Π.Δ.Τ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com