ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ LEADER Η ΑΕΝΟΛ

Στην επόμενη φάση προχωρά  η πρόταση  που κατέθεσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. για την επιλογή των  «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» που αφορά  όλο το Νομό Λάρισας εκτός της  Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας, 

μετά την επιτυχή και συντονισμένη προσπάθεια του προσωπικού της ΑΕΝΟΛ  και με  τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής.

Με  βάση τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της  αξιολόγησης για την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας  της «Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020», που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το Αρ.Πρωτ. 1992/3-8-2016 έγγραφό του η πρόταση  πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις .

Συνεπώς, η  Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε αποτελεί τον επιλέξιμο φορέα για την υποβολή  και υλοποίηση του Προγράμματος και προχωρά κατά τη δεύτερη πλέον φάση της πρόσκλησης στην προετοιμασία του  Φακέλου της Β Φάσης για την  ανωτέρω περιοχή, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της , σύμφωνα με την οριζόμενη στην πρόσκληση διαδικασία, την 16η Σεπτεμβρίου 2016.

Στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας καλεί όλους του ενδιαφερομένους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,  να υποβάλλουν το συνοπτικό έντυπο για υποβολή πρότασης /ιδέας στο τοπικό πρόγραμμα  CLLD, έτσι  ώστε να  αποτυπώσουν  το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και το στάδιο της ωριμότητας των προτάσεων τους, μέχρι 31/8/2016.

Τα έντυπα  είναι  διαθέσιμα  στο διαδικτυακό τόπο της ΑΕΝΟΛ  www.aenol.gr καθώς και στα γραφεία της  στην Ελασσόνα και τη Λάρισα ενώ  επίσης έχουν  αποσταλεί σε όλους τους Δήμους  της ΠΕ  Λάρισας προκειμένου να διατεθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους, κατοίκους, επιχειρήσεις και λοιπούς  φορείς κάθε ΟΤΑ.

Συγκεντρώνοντας και αξιοποιώντας τα συμπληρωμένα  έντυπα για υποβολή πρότασης /ιδέας η ΑΕΝΟΛ   θα μπορέσει να αφουγκραστεί καλύτερα το επενδυτικό ενδιαφέρον  των κατοίκων,  των ιδιωτών, φορέων αλλά και των ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και να το αξιοποιήσει στα πλαίσια της «από τα κάτω-προς τα πάνω προσέγγισης» προκειμένου να πετύχει τον καλύτερο σχεδιασμό του τοπικού  προγράμματος  CLLD/LEADER.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε   στην έδρα της εταιρείας (ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1  – ΤΚ  40200 –   ΕΛΑΣΣΟΝΑ / 24930 24222 & 24930 25047 – fax 24930 23522 / e-mail : anelkis@otenet.gr και στο Παράρτημα ( ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 – ΤΚ 41336 – ΛΑΡΙΣΑ/ 2410 – 284696 –  fax 2410 –  284824 / e-mail : anel@otenet.gr   καθώς και μέσω της ιστοσελίδας  www.aenol.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com