ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Σε ορισμό τριών νέων αντιδημάρχων στη θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Κ. Γιαχνή, Χ. Παπαγεωργίου και Ι. Βασιλείου προχώρησε ο δήμαρχος Φαρσάλων Αρ. Καραχάλιος τοποθετώντας στη θέση των παραιτηθέντων τους κ.κ. Στ. Πουλαράκη, Σπ. Τσιάμπα και Νικ. Τριανταφύλλου αντίστοιχα.

Στην απόφαση του δημάρχου αναφέρονται τα εξής:

“Αποδεχόμαστε την από 31-08-2016 αίτηση παραίτησης του καθ΄ ύλην Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων κ. Γιαχνή Κωνσταντίνου του Δημητρίου για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους .
Συμπληρώνουμε τη με αριθμό 336/2014 απόφασή μας και μεταβιβάζουμε ως πρόσθετη αρμοδιότητα στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπαμπανίκα Δημήτριο, τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων και ειδικότερα :
Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Ενιπέα, και συγκεκριμένα:
α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

B. Ορίζουμε αντιδήμαρχο στη θέση του παραιτηθέντος καθ΄ ύλην Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού κ. Γιαχνή Κων/νου του Δημητρίου για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, τον κ. Πουλαράκη Σταύρο του Μιχαήλ, έμμισθο, με θητεία από 01-09-2016 έως 28-02-2017 με τις εξής αρμοδιότητες :
1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της Καθαριότητας , Ηλεκτροφωτισμού και Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
2. Την αρμοδιότητα του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων και των υλικών ανακύκλωσης.
3. Την αρμοδιότητα διαχείρισης αδέσποτων ζώων και καταφυγίου αυτών.
4. Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.
5. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

Γ. Αποδεχόμαστε την από 31-08-2016 αίτηση παραίτησης του καθ΄ ύλην Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων κ. Παπαγεωργίου Χριστόδουλου του Αποστόλου για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους και ορίζουμε αντιδήμαρχο στη θέση του παραιτηθέντος, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, τον κ. Τσιάμπα Σπυρίδωνα του Αχιλλέως, άμισθο , με θητεία από 01-09-2016 έως 28-02-2017, με τις εξής αρμοδιότητες:
1.Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την εποπτεία και επίβλεψη των τεχνικών έργων, μελετών και εργασιών.
3. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αμαξοστασίου.
4. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου.
5. Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.
6.Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Πολυδάμαντα, και συγκεκριμένα:
α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.
7. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
Δ. Αποδεχόμαστε την από 31-08-2016 αίτηση παραίτησης του καθ΄ ύλην Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εποπτείας ΤΟΕΒ και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων κ. Βασιλείου Ιωάννη του Αθανασίου για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους και ορίζουμε αντιδήμαρχο στη θέση του παραιτηθέντος για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, τον κ. Τριανταφύλλου Νικόλαο του Δημητρίου, έμμισθο, με θητεία από 01-09-2016 έως 28-02-2017, με τις εξής αρμοδιότητες :
1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Πρασίνου.
2. Την επιμέλεια των Περιβαλλοντικών Θεμάτων του Δήμου.
3. Την αρμοδιότητα λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικής – Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Την φροντίδα καθαριότητας δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών, κοιμητηρίων.
5. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της ετήσιας εμποροπανήγυρης της πόλης.
6. Την αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας της λειτουργίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέα.
7. Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.
8. Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου, και συγκεκριμένα:
α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια τα του ης δημοτικής ενότητας.
ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.
9. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ύλην Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος .
Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μπαμπανίκα Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσιάμπας Σπυρίδωνας.
Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τσιάμπα Σπυρίδωνα, όταν απουσιάζει ή κωλύετα,ι ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πουλαράκης Σταυρος.
Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τριανταφύλλου Νικόλαου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πουλαράκης Σταυρος.
Ο Αντιδήμαρχος Μπαμπανίκας Δημήτριος Α΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και αναπληρώνει το Δήμαρχο και ασκεί τα καθήκοντα του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006. Επίσης, ο Τσιάμπας Σπυρίδων ορίζεται Β΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας και του Α΄ Αναπληρωτή.
Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται ενώπιον του Δημάρχου, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενώπιον του αναπληρωτή Δημάρχου, όπως ορίζεται πιο πάνω εκτός αν οριστεί κάθε φορά διαφορετικά από εμάς”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com