ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Την πλήρωση, με επιλογή, των θέσεων Διευθυντών των παρακάτω 4/θεσίων και άνω σχολικών μονάδων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας, με θητεία έως 31-7-2017: 12/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, 6/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βλαχογιαννίου, 3ο Νηπιαγωγείο Λάρισας.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από την 5η Σεπτεμβρίου 2016 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών έως και την 9η Σεπτεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που θα διατεθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας ενώ τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των αιτήσεων θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (12 και 13-9-2016).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com