ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΑ ΤΕΙ

Τη Δευτέρα 03/10/2016, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Σύνοδος των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα της χώρας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

  1. Μετονομασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα
  2. Σχέδιο νόμου περί Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ)
  3. Κατανομή πιστώσεων και θέσεων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα
  4. 4. Σύσταση Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Ως προς το πρώτο Θέμα, η Σύνοδος επιβεβαιώνει παλαιότερη απόφασή της για την μετονομασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Προς υλοποίηση της απόφασης αυτής η Σύνοδος συνέστησε στα Ιδρύματα τη λήψη σχετικής απόφασης από τα όργανά τους (Συνέλευση και Συμβούλιο Ιδρύματος, όπου αυτό υφίσταται και λειτουργεί) και τη διαβίβασή της στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με βάση το άρθρο 7, παρ. 6 του ν. 4009/11,  σε χρονικό ορίζοντα 1 μηνός).

Ως προς το δεύτερο Θέμα, η Σύνοδος διαπιστώνει καταρχήν ότι στο εν λόγω σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνεται η χορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα της δυνατότητας οργάνωσης 3ου κύκλου σπουδών. Η αναγκαιότητα της χορήγησης αυτής της δυνατότητας στα εν λόγω Ιδρύματα, έχει αναγνωριστεί εδώ και αρκετά χρόνια από όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων της σημερινής συμπεριλαμβανομένης.

Η Σύνοδος, επί του ιδίου Θέματος, διαπιστώνει, στη συνέχεια, ότι:

– στο τοπίο των ΠΜΣ σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα

– θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ο μη αποκλεισμός από τα ΠΜΣ φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας και υψηλής ακαδημαϊκής απόδοσης

– το εν λόγω σχέδιο νόμου στην προσπάθεια διόρθωσης συγκεκριμένων προβλημάτων, που θα μπορούσαν να γίνουν με κατά περίπτωση ρυθμίσεις, κάνει αντί αυτού οριζόντιες ρυθμίσεις που:

  1.  ουσιαστικά καταργούν το αυτοδιοίκητο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα και παρεμβαίνουν σε διοικητικές διαδικασίες που ανατρέπουν ουσιαστικές λειτουργίες των ΠΜΣ,
  2. δεν προβλέπουν σαφείς και πραγματικούς (όχι δυνητικούς) πόρους για την επιβίωση των ΠΜΣ,
  3.  ορίζουν κεντρικά το μέγιστο κόστος των ΠΜΣ, αγνοώντας τα πραγματικά μεγέθη κόστους και τις ιδιαιτερότητες κάθε Προγράμματος,
  4. δεν προβλέπουν κοινωνική λογοδοσία για το έργο των ΠΜΣ (με συνεχή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση από τα θεσμοθετημένα ακαδημαϊκά όργανα),
  5.  αγνοούν την ανάγκη που έχουν τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα για εξωστρέφεια και διεθνοποίηση.

Η Σύνοδος των Προέδρων, κατά συνέπεια,  κρίνει, για όλους τους παραπάνω λόγους, ότι το εν λόγω νομοσχέδιο επί του συνόλου του, πρέπει να τεθεί εξαρχής σε πραγματική διαβούλευση με όλα τα Α.Ε.Ι., που έχουν εξ ορισμού εμπειρία στην διαχείριση ΠΜΣ, πράγμα που ουσιαστικά δεν έγινε με το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις απαντήσεις του οποίου βασίστηκε το εν λόγω σχέδιο νόμου.

Ως προς το τρίτο Θέμα, η Σύνοδος έχει την άποψη ότι οι πόροι για την αμοιβή του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, πρέπει να καλύπτονται από την πολιτεία και όχι από τα ίδια τα Ιδρύματα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος κωδικός  δαπάνης στον προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων, από τον οποίο θα καλύπτονται οι ανάγκες χρηματοδότησης του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες μέχρι σήμερα καλύπτονται από τα ταμειακά τους υπόλοιπα, τα οποία είτε έχουν μηδενιστεί, είτε  πρόκειται πολύ σύντομα να μηδενιστούν. Η Σύνοδος αποφάσισε ότι εάν μέχρι την 13η Οκτωβρίου 2016, δεν έχει εκδοθεί η σχετικής ΠΥΣ για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού τα Ιδρύματα θα προχωρήσουν σε προειδοποιητική αναστολή της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας για μία ημέρα.

Ως προς το τέταρτο  Θέμα, η Σύνοδος θεωρεί επιβεβλημένη τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Καινοτομίας και Έρευνας, με δεδομένο ότι τα Ιδρύματα αυτά θεραπεύουν ένα εκτεταμένο μέρος της εκτελούμενης στην Ελλάδα έρευνας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...