Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «Προμήθεια υγρώνκαυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, και βενζίνης αμόλυβδης) & Ελαιολιπαντικών»

για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 318.237,80€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 1 % της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του είδους ή της ομάδας που υποβάλλεται προσφορά όπως αυτά περιλαμβάνονται στην αρ.14835/27-09-2016 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : Πέμπτη 20/10/2016

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21/11/2016 και ώρα 15:00

Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ. 40100 μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών της δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου http://www.tirnavos.gr.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2492350133 FAX: 2492350132

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com