ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΕΚΠΟΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σε απευθείας ανάθεση της εκπόνησης Σχεδίου Δράσης για την προετοιμασία και συστηματική αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης στο Δήμο Τυρνάβου, με βάση τις προϋποθέσεις, κατευθύνσεις και προβλέψεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συμπληρωματικών πόρων,

προχώρησε με απόφασή του ο δήμαρχος Τυρνάβου αναθέτοντας την εκπόνηση του σχεδίου στην εταιρεία “LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” ΑΕ, με έδρα την Θεσσαλονίκη έναντι αμοιβής 20.708,00€

Αναλυτικό Περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης για την προετοιμασία και συστηματική αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης στο Δήμο, με βάση τις προϋποθέσεις, κατευθύνσεις και προβλέψεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συμπληρωματικών πόρων»

 1. Σύντομη επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης στα όρια του Δήμου ως προς την εμφάνιση φαινομένων φτώχειας, έξαρσης φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, περιθωριοποιημένων ομάδων κ.λπ.
 2. Οργανωτικά Ζητήματα: αρμοδιότητες, πλαίσιο και οργάνωση του σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής της τοπικής κοινωνικής πολιτικής (Κοινωνική Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, Κοινωφελής κ.λπ., επικαλύψεις αρμοδιοτήτων κοκ).
 3. Λειτουργικά Ζητήματα: αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της παροχής κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών και παροχών από την πλευρά του Δήμου. Χαρτογράφηση Δομών, Στελεχών, Συστημάτων, Μεθοδολογιών και αποτύπωση αναγκών.
 4. Πλαίσιο Χρηματοδότησης: έσοδα και πηγές χρηματοδότησης της τοπικής κοινωνικής πολιτικής
 5. Κινητοποίηση – Μόχλευση Τοπικού Κοινωνικού Κεφαλαίου: συνδρομή / συνεργασία Εκκλησίας, αξιοποίηση δράσεων λοιπών Φορέων, δωρεές πολιτών και επιχειρήσεων, εθελοντισμός κ.λπ.
 6. Καταγραφή Ωφελουμένων με βάση την ταξινόμησή τους στις υπο-ομάδες των «ευπαθών ομάδων» και προϋποθέσεις / ανάγκες παρακολούθησης και ταυτοποίησης
 7. Θύλακες Φτώχειας: εντοπισμός «συγκεντρώσεων» συνδυασμού φτώχειας και φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, αποτύπωση και χωρική ανάλυση της φτώχειας
 8. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης – Συμπεράσματα:
 9. Διαμόρφωση «Ολοκληρωμένης Τοπικής Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής» (Στόχοι, Άξονες)
 10. Ανάλυση Ολοκληρωμένης Τοπικής Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής σε Δράσεις και Παρεμβάσεις
 11. Όργανα Εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Τοπικής Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής
 12. Ιδιαιτερότητες και κατευθύνσεις που επιβάλλονται από συνοδευτικά μέτρα και ειδικές προϋποθέσεις στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και λοιπών δράσεων.
 13. Διαφύλαξη και διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 14. Χρηματοδότηση της Ολοκληρωμένης Τοπικής Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής
 1. Ιεράρχηση Αναγκών – Προετοιμασία ενδεικτικών Τεχνικών Δελτίων για την υποβολή Προτάσεων Χρηματοδότησης (θα εξειδικευθεί στη σύμβαση)

3.2. Παραδοτέα – Διάρκεια του Σχεδίου Δράσης

Τα Παραδοτέα του Σχεδίου Δράσης έχουν ως εξής:

Παραδοτέο 1: Ανάλυση και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού διαχωρισμού στα όρια του Δήμου.

Υποβάλλεται σε δυο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή του συνεπάγεται την καταβολή του 50% της συμβατικής αμοιβής.

Παραδοτέο 2: Διαμόρφωση «Ολοκληρωμένης Τοπικής Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής» (Στόχοι, Άξονες) και ανάλυση των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε αναλυτικό «Σχέδιο Δράσης».

Υποβάλλεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή του συνεπάγεται την καταβολή του υπολοίπου 50% της συμβατικής αμοιβής. Ύψος Δαπάνης: 20.708,00€
Χρόνος εκτέλεσης: Η συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης είναι τρεις (3) μήνες
Τρόπος Πληρωμής:  

1) 10.354,00€ με την παράδοση του πρώτου προσχεδίου προς διαβούλευση.

2) 10.354,00€με την ολοκλήρωση και παραλαβή του τελικού παραδοτέου.

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com