4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν ο προϋπολογισμός του δήμου και των νομικών προσώπων του 2017 και θα εκλεγούν νέοι σύμβουλοι σε Οικονομική Επιτροπή και στη συνέλευση της ΠΕΔ

Την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, θα πραγματοποιηθούν 4 συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η πρώτη συνεδρίαση όπου θα συνεδριάσει θα ξεκινήσει στις 7:30΄μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015».

Η δεύτερη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου. (ανεξαρτητοποίηση Δ.Σ.)
 2. Εκλογή Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας. (ανεξαρτητοποίηση Δ.Σ.)

Η τρίτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 8:30΄μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου.
 2. Έγκριση κλεισίματος λογαριασμών των Νομικών Προσώπων του Δήμου :
 3. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου (Ο.Κ.Π.Δ.Τ.) &
 4. Μουσική Σχολή Δήμου Τυρνάβου (Μ.Σ.Δ.Τ.), τα οποία εντάχθηκαν στην οργανωτική-διοικητική δομή του Δήμου.
 1. Συμμετοχή του Δήμου Τυρνάβου στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212».-Ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου.
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τυρνάβου στο Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στη Π.Ε. Λάρισας για το έτος 2017. (αριθ. πρωτ. 6542/19-10-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 3. Έγκριση της αριθ. 76/2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) που αφορά την έγκριση & ψήφιση αναμόρφωσης Ετησίου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2016.
 4. Έγκριση της αριθ. 77/2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) που αφορά την έγκριση-ψήφιση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 5. Έγκριση της αριθ. 78/2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) που αφορά την «Έγκριση τακτικού διαχειριστικού ελέγχου, οικονομικού έτους 2015. – Ορισμός ελεγκτών».
 6. Διαγραφή χρεών.
 7. Έγκριση συνδιοργάνωσης 14ου Ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου «Τύρναβος – Λάρισα».
 8. Καθορισμός χώρου διενέργειας απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
 9. Αξιοποίηση ακινήτων (εξειδίκευση δράσεων) καταστημάτων & αιθουσών συγκέντρωσης του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.
 10. Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου στο κλειστό Γυμναστήριο Αμπελώνα.
 11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Αμπελώνα.
 12. Επί αιτήσεως του κ. Μπατζιάκα Ανδρέα, με την οποία ζητά την άρση αναβλητικών αιρέσεων για την υπογραφή συμβολαίου, οικοπέδου στην Τ.Κ. Δένδρων.
 13. Διορισμός υπαλλήλου, ύστερα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
 14. Έγκριση κατάστασης ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016.
 15. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων, Αγ. Γεδεών & Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Τυρνάβου. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Κ.Ε.ΔΗ.Τ.– Ψήφιση πίστωσης.
 16. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 185/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Τυρνάβου.
 17. Έκθεση επί του γ΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.
 18. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων και αποζημίωσης Δημάρχου και Αντιδημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.
 19. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την έγκριση παρέκκλισης των διατάξεων του άρθρου 2 του ΠΔ 24/85 όπως ισχύει, για την επέκταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας Βλαχάβα Νικολάου, Αθανασίου & Κων/νου με κατασκευή υπόστεγου σε αγροτεμάχιο ευρισκόμενο σε εκτός σχεδίου περιοχή της κτηματικής περιφέρειας Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου.
 20. Έγκριση της αριθ. 15/2016 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την ψήφιση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
 21. Έγκριση της αριθ. 16/2016 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2017.
 22. Καθορισμός Τέλους Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2017.
 23. Καθορισμός Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2017.
 24. Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κτηνοτροφικής Γεώτρησης περιοχής Δαμασουλίου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2017.
 25. Καθορισμός Τελών & Δικαιωμάτων Νεκροταφείου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2017.
 26. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2017.
 27. Καθορισμός Τελών Χρήσεως Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2017.
 28. Καθορισμός Τέλους Διαφήμισης του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2017.
 29. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2017.
 30. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου κατασκευής περιπτέρου, για το έτος 2017.
 31. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.

Η τέταρτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 9:00΄μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.
 2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com