ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σε τροποποίηση προηγούμενης απόφασης περί ανάθεσης καθηκόντων σε δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Λαρισαίων και τη διαμόρφωση της προχώρησε σήμερα ο δήμαρχος Απ. Καλογιάννης. Η απόφαση έχει ως εξής:

Αποφασίζουμε την ανάθεση, χωρίς αμοιβή, στους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία από τη δημοσίευση της παρούσας έως  28 Φεβρουαρίου του έτους 2017 (ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων), των εξής καθηκόντων:

  1. Στη Δημοτική Σύμβουλο κα Αράπκουλε Δέσποινα από το Τμήμα Πολιτισμού – Επιστημών της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής τη λειτουργία βιβλιοθηκών και των λεσχών πολιτισμού καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών με το παραπάνω θέμα υπηρεσιακών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων,

Επιπλέον, θα έχει το συντονισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών με το παραπάνω θέμα υπηρεσιακών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων,

  1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο, κο Κωσταρόπουλο Γεώργιο:

α. την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής.

β.  την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής πλην χρηματικών ενταλμάτων,

  1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Τσιαούση Κων/νο, την οργάνωση, την εποπτεία, το συντονισμό όλων των λειτουργιών των ΚΑΠΗ που ανήκουν στη Δ/νση Πρόνοιας και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με αυτά θέματα υπηρεσιακών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων,
  1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Αναστασίου Μιχαήλ, την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό όλων των λειτουργιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που ανήκει στο Τμήμα Υποστήριξης Ερευνών & Κοιν. Αρωγής της Δ/νσης Πρόνοιας,
  1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Βλησσαρούλη Αθανάσιο, την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας,
  1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Καλτσά Νικόλαο, την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης,
  1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Τσιλιμίγκα Χρήστο, την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό όλων των λειτουργιών του Λαογραφικού Μουσείου, που ανήκει στο Τμήμα Πολιτισμού Επιστημών της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής, στα πλαίσια της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των παραπάνω αναφερομένων δημοτικών συμβούλων την ευθύνη των παραπάνω δράσεων θα έχουν οι Αντιδήμαρχοι, όπως έχουν οριστεί με τη με αρ. 2181/11-11-2016 απόφαση μας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com