ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 4.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Δείτε τα κριτήρια και τα μόρια στο νέο πρόγραμμα

Πρόγραμμα πρόσληψης και απασχόλησης, για 12 μήνες, 4.000 μακροχρόνια ανέργων σε νοσοκομεία, στο υπουργείο Υγείας, σε ΕΟΠΥΥ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΟΦ, ΕΚΑΒ ενεργοποιεί η κυβέρνηση μέσω του ΟΑΕΔ Από τις παραπάνω θέσεις 420 θα αφορούν δομές στα όρια της 5ης ΥΠΕ (Θεσσαλία και Στερεά).

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, το πρόγραμμα, συνολικού κόστους 66 εκατ. ευρώ (50 εκατ. ευρώ το 2017 και 16 εκατ. ευρώ το 2018), που θα προκηρυχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ, προβλέπει ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087 ευρώ, για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032 ευρώ, για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853 ευρώ και για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775 ευρώ, την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ανάλογα με την ειδικότητα από 70 ευρώ έως 150 ευρώ το μήνα, προσαυξήσεις για νυκτερινή εργασία μέχρι 4 νύχτες και 2 αργίες ή Κυριακές κατ’ ανώτατο όριο και εφημερίες.

Οι προσλήψεις θα γίνουν αφού υποβληθούν ηλεκτρονικές αιτήσεις κατόπιν μοριοδότησης των ωφελουμένων με βάση το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, την ανεργία του/της συζύγου, το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, την ηλικία, τον αριθμό ανήλικων τέκνων, αν πρόκειται για ΑμεΑ, την εντοπιότητα αλλά και αν οι υποψήφιοι είναι και δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Τη δημόσια πρόσκληση θα καταρτίσει ο ΟΑΕΔ αφού προηγουμένως την εγκρίνει το ΑΣΕΠ το οποίο θα έχει και τον έλεγχο της νόμιμης εφαρμογής ή τροποποίησης του προγράμματος.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση

Οι μακροχρόνια άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για έναν κλάδο και ειδικότητα όπου απαιτείται, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης συνολικά των Φορέων Υποδοχής, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωση της οι δυνητικοί Ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλοποιείται βάσει αυτού.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Τοεμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της οικείας πρόσκλησης. Επιπλέον, παρέχεται η συγκατάθεση για την περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑΑ, προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα για την ένταξη μακροχρόνια ανέγων, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τα δικαιώματαενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997, ως ισχύει.

Τα κριτήρια και τα μόρια στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας είναι:

capture