ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Με πρόσφατη εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι παρατείνεται μέχρι την 11η-01-2017 η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Οι ενδιαφερόμενοι, κάτοικοι Λάρισας, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Λαρισαίων προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

–        Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

–        Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.

–        Ε1,Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.

–        Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων.

–        Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 (Β΄1199) Υπουργική απόφαση.

–        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι, “ στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 12η-01-2017”.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ