ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τυρνάβου, που συνεδρίασε την 5η Ιανουαρίου 2017, προχώρησε με ομόφωνη απόφασή της στην έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στη Δ.Κ. Αμπελώνα.

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γ. Μπανταβάνης ανέφερε:

Με τις αριθ. 296/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 277/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν αφενός μεν η εκμίσθωση, αφετέρου δε οι όροι της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Αμπελώνα οδός Δημοκρατίας αριθ. 2 και είναι ισόγειο κατάστημα με βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 150,00 τμ (πρώην VOGUE) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις.

Στις 28-12-2016, διενεργήθηκε πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, από το πρακτικό της οποίας προκύπτει ότι τελευταίος πλειοδότης αναδείχτηκε ο κ. Ψύρρας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 340,00 € ως μηνιαίο μίσθωμα υπό την εγγύηση του κ. Ψύρρα Σπυρίδωνος.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω πλειοδότης κατέθεσε ποσό 396,00 € ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του προέδρου αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας που έγινε στις 28-12-2016 για την εκμίσθωση του συγκεκριμένου δημοτικού καταστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής Ανδρέας  Γιαννόπουλος και Βασίλειος Νταβαρούκας, οι οποίoι δεν προσήλθαν μολονότι νόμιμα προσκλήθηκαν.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com