ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Με απόφαση του δημάρχου Τεμπών Κ. Κολλάτου ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του ∆ήμου Τεμπών με θητεία από 01/03/2017 μέχρι 31/08/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Ο κ. Σαϊτης Αστέριος του Θεοδώρου κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη ∆ημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, με αντιμισθία: Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος ∆ιψάνας Αχιλλέας
  2. Ο κ. Τσιαπλές Θωμάς του Κων/νου κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη ∆ημοτική Ενότητα Γόννων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, άμισθο: Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσεργάς Κων/νος
  3. Ο κ. ∆ιψάνας Αχιλλέας του Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη ∆ημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, με αντιμισθία: Υπεύθυνος για τα θέματα του αυτοτελούς Τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου . Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σαΐτης Αστέριος
  4. Ο κ. Τσεργάς Κων/νος του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη ∆ημοτική Ενότητα Αμπελακίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, με τις αποδοχές της οργανικής του θέσης: υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Υποστήριξης και συγκεκριμένα των Αυτοτελών Τμημάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς Γραφείου ΚΕΠ όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσιαπλές θωμάς
  5. Ο κ. Νταφούλης Κωνσταντίνος του Αντωνίου κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη ∆ημοτική Ενότητα Νέσσωνος, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, άμισθο: Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσεργάς Κων/νος

Β. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ∆ημάρχου.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι , ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους: θα εισηγούνται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, εκτελούν τις αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής. Θα εισηγούνται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων την ψήφιση κανονισμών λειτουργίας των επί μέρους Υπηρεσιών ή την τροποποίηση των υφισταμένων, όπου χρειάζεται και τέλος Θα ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν ειδικές διατάξεις του κώδικα ή άλλων σχετικών Νόμων. Στον αντιδήμαρχο κ. Τσεργά Κων/νο εκχωρεί την αρμοδιότητα υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

∆. Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του ∆ημοτικού Συμβουλίου.

Ε. Όταν ο ∆ήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαΐτης Αστέριος του Θεοδώρου, που αναπληρώνει το ∆ήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσεργά Κων/νο του Γεωργίου.

Ζ. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση Πολιτικών γάμων

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com