Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π. ΣΑΡΧΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η επίσημη απόφαση του δημάρχου για τον ορισμό των έμμισθων και άμισθων αντοδημάρχων και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους η οποία ως προς τα πρόσωπα επιβεβαίωσε πλήρως το χθεσινό ρεπορτάζ του paidis.com.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Ο δήμαρχος Τυρνάβου αποφασίζει:

Ι. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τυρνάβου τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία από 03-03-2017 μέχρι την 31-08-2019 και τους μεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόμενες καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες ως εξής :

  1. τον κ. Μπανταβάνη Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την οικονομική διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και τις προμήθειες.

2.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τη διοικητική μέριμνα των διοικητικών εν γένει Υπηρεσιών και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

3.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στον Δήμο Τυρνάβου.

4.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν την δημόσια διαβούλευση.

5.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

  1. τον κ. Κουλιό Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και την εκτέλεση έργων.

  1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την πολεοδόμηση και εφαρμογή πολιτικών στα πλαίσια προώθησης της αστικής ανάπτυξης.

3.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων και δράσεων του Δήμου που αποσκοπούν στον Προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της Αναπτυξιακής πολιτικής, των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

  1. Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

5.Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

  1. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των διαφόρων έργων, κτιρίων, οδών, πλατειών, κ.λπ. υποδομών του Δήμου.
  2. τον κ. Τσιόπα Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

2.Την διαχείριση και εποπτεία όλων των ενδεδειγμένων δράσεων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο του Δήμου (σχεδιασμός & συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, οργάνωση πυροπροστασίας δασών, αποκατάσταση δασών).

3.Την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών : Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου & Νεκροταφείων του Δήμου.

4.Την διεύθυνση και εποπτεία της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτικών Αμαξοστασίων.

5.Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των παιδικών χαρών κ.λπ. του Δήμου.

6.Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

  1. Την ευθύνη και διαρκή μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου.

8.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με άλλους φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις.

  1. τον κ. Κουτσοδήμο Γεώργιο κατά τόπο και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1.Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα και της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

2.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

3.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

4.Υπογράφει βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Αμπελώνα, καθώς επίσης τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

5.Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

6.Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αμπελώνα.

7.Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αμπελώνα.

8.Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

9.Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων και της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής ενότητας Αμπελώνα.

10.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν στην προστασία και ανάπτυξη του  πρωτογενή τομέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στην εν γένει υποστήριξη του αγροτικού κόσμου.

11.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν ζητήματα άρδευσης.

12.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν στην μεταποίηση και στον τριτογενή τομέα.

  1. την κ. Λαγκιόλη – Μπίλιου Θεοφανώ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
  2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική του Δήμου και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς επίσης και την προαγωγή και προστασία της Δημόσιας Υγείας.

2.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

3.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν  θέματα της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της Παιδείας γενικότερα.

4.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων στο Δήμο.

5.Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν θέματα νεολαίας.

Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι στις Υπηρεσίες ευθύνης τους, εκδίδουν και υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικό με την λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών & δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com