ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ

Ο δήμαρχος Τυρνάβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εκμίσθωση των κυλικείων που βρίσκονται εντός των ΚΑΠΗ Τυρνάβου & Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου.

Πρόκειται για:

Το Κυλικείο ΚΑΠΗ Τυρνάβου οδός Στρ. Τότσιου (εντός της πλατείας αγοράς) Δ.Κ. Τυρνάβου που είναι Ισόγειο κατάστημα μετά των βοηθητικών υπέρ του ισογείου χώρων, έκτασης 145,859 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 180,00€/μήνα

Το Κυλικείο ΚΑΠΗ Αργυροπουλίου Τ.Κ. Αργυροπουλίου ισόγειο κατάστημα μετά των βοηθητικών υπέρ του  ισογείου χώρων, έκτασης 6,375 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 10,00€/μήνα

Η δημοπρασία για την εκμίσθωση των κυλικείων θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Μαϊου 2017 και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:

  1. έγγραφη αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου μαζί με φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  2. γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς για καθένα από τα ανωτέρω ακίνητα,
  1. το Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό των τριών (3) τελευταίων ετών του ιδίου και του εγγυητή του,
  1. πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας,
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κυλικείο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον Δήμο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 08/05/2017. Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350132 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com