ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η 5η ΥΠΕ

5 θέσεις ιατρών επιμελητών β’ προκήρυξε η 5η ΥΠΕ για πλήρωση θέσεων σε μονάδες στο χώρο ευθύνης της σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
Μία (1) Επιμελητή Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Για το ΠΕΔΥ – ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Μία (1) Επιμελητή Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Για το ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Μία (1) Επιμελητή Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Για το ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Μία (1) Επιμελητή Β’ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Για το ΠΕΔΥ – ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Μία (1) Επιμελητή Β’ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Για το ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Στη σχετική προκήρυξη που υπογράφει ο διοικητής της 5η ΥΠΕ Ν. Αντωνίου αναφέρονται τα εξής;

Α. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 1. Ελληνική Ιθαγένεια ή προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 2. Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας.
 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμ.Β’. για το ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.
 5. Δεν ισχύει ο περιορισμός του ορίου ηλικίας για το ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για το ΠΕΔΥ – Κ.Υ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ και για το ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΔΟΜΟΚΟΥ διότι υπάγονται στις άγονες και προβληματικές περιοχές Β’ κατηγορίας (Π.Δ.131/87).

Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά εις τριπλούν:

 1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr), ή χορηγείται από την υπηρεσία μας. Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.
 2. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου Ειδικότητας.
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
 6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη. Οι εν λόγω βεβαιώσεις εκδίδονται από το Τμήμα Γ’ (ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου) της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων ΝΠ του Υπουργείου Υγείας.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας,

β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του, γ) ότι έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης.
 2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 37 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’).

Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει το βιογραφικό σημείωμα με κάθε στοιχείο που, κατά την κρίση του, αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συμβούλιο Κρίσης.

 1. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
 2. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.

Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται και μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.

 1. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) κατά τα οριζόμενα στην Δ/10424/31 -3­1993 (ΦΕΚ 263 Β’) υπουργική απόφαση.
 2. Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Β. Προθεσμία – Λοιπές παρατηρήσεις

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε τρία (3) αντίγραφα, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ανάρτησης στη Διαύγεια της προκήρυξης, ήτοι από 05-05-2017 έως και 24-05-2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Περιοχή Μεζούρλο, Τθ 2101, ΤΚ 41110, Λάρισα) μέσα στην ορισθείσα ημερομηνία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – Δηλώσεις και δικαιολογητικά μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση – δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 2413­500874 & 2413-500801 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com