ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 στις 6.30΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τυρνάβου.

Τα κύρια θέματα της συνεδρίασης αφορούν την ψήφιση του κανονισμού για πεζοδρόμια, πεζόδρομους πάρκα και πλατείες, την ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου, την παραχώρηση χώρου στην Εταιρεία Αερίου, την αποδοχή των μελετών για την παράκαμψη Τυρνάβου και τη δημιουργία κόμβων κ.λπ.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Αποδοχή και παραλαβή του συνόλου των μελετών της περιμετρικής οδού Τυρνάβου και των κόμβων συμβολής στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Διαβίβαση τμήματος αυτής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (για έγκριση και ένταξη στο ΠΕΠ Θεσσαλίας).
 2. Επί αιτήσεως της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε., με την οποία ζητά την παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Τυρνάβου.
 3. Έγκριση της αριθ. 04/2017 μελέτης του έργου «Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου».
 4. Έγκριση της αριθ. 05/2017 μελέτης του έργου «Έργα συντήρησης σχολικών κτιρίων».
 5. Χωροθέτηση Τοπικού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Τυρνάβου.
 6. Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του Δήμο Τυρνάβου.
 7. Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Τυρνάβου.
 8. Έγκριση Κανονισμού Πεζοδρομίων, Οδών, Πλατειών κ.λπ. Κοινόχρηστων Χώρων – Περιπτέρων του Δήμου Τυρνάβου.
 9. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 13656/27-04-2017 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 10. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ έτους 2017, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (αριθ. 13492/26-04-2017 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 11. Κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ (8η – 10η κατανομή έτους 2016) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. 241/2016 ΑΔΣ).
 12. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Τυρνάβου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δημιουργία κέντρου φροντίδας παιδιών-Βρεφονηπιακού σταθμού Αργυροπουλίου».
 14. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.
 15. Έκθεση επί του α΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, oικονομικού έτους 2017.
 16. Έγκριση της αριθ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
 17. Αριθμός θέσεων μεταλυκειακού έτους μαθητείας ΕΠΑΛ στο Δήμο Τυρνάβου.
 18. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).
 19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου στην Επιτροπή Επιλογής για πρόσληψη δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 136/2016 ΑΔΣ.
 20. Αποδοχή ή μη προγράμματος δακοκτονίας έτους 2017 στο Δήμο Τυρνάβου.
 21. Aγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου.
 22. Επί αιτήσεως της κ. Ματράκη Γλυκερίας, με την οποία ζητά την αναπροσαρμογή μισθώματος δημοτικού καταστήματος.
 23. Αντιμετώπιση καταπάτησης σε δημοτικό αγροτεμάχιο στην Δ.Κ. Αμπελώνα.
 24. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την έγκριση παρεκκλίσεων των διατάξεων του άρθρου 2 του ΠΔ 24/85 όπως ισχύει, για την επέκταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας «Σεΐτης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 25. Σύσταση επιτροπής καταλληλόλητας ακινήτων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών.
 26. Επί αιτήσεως του Συλλόγου «Εστία Παράδοση και Πολιτισμού «Ο Αμπελώνας», με την οποία ζητά την παραχώρηση δημοτικού χώρου στον Αμπελώνα.
 27. Επί αιτήσεως του Συλλόγου «Εστία Παράδοση και Πολιτισμού «Ο Αμπελώνας», με την οποία ζητά την παραχώρηση παραδοσιακών φορεσιών.
 28. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.
 29. Έκδοση νέας άδειας παραγωγών λαϊκών αγορών.
 30. Μεταβίβαση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών.
 31. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. – Αίτηση κ. Αναστασιάδη Δέσποινας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com