ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Ο δήμαρχος Τυρνάβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του δήμου, η εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου.

Το ακίνητο είναι:

α/αΔημοτική – Τοπική ΚοινότηταΔιεύθυνσηΠεριγραφήΤιμή α’ προσφοράς
1Δ.Κ. ΤυρνάβουΟδός Καραολή-Δημητρίου αρ. 4 κατάστημα Νο 3 του Νέου Δημοτικού Καταστήματος ΤυρνάβουΙσόγειο κατάστημα, επιφάνειας 125,00τ.μ. με πατάρι 56,00τ.μ. και υπόγειο 124,34τ.μ650,00€

Η δημοπρασία για την εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού καταστήματος θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:

  1. φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  2. γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς, ήτοι 780,00€ για το ανωτέρω κατάστημα.
  3. το Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό των τριών (3) τελευταίων ετών του ιδίου και του εγγυητή του,
  4. πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον Δήμο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 22/05/2017. Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350132 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com