ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 14/6 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΤΗς ΕΕΤΑΑ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΔΗΛΩΣΕΩΝ

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσων γονέων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017 – 2018 ανακοίνωσε σήμερα η ΕΕΤΑΑ.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 14η Ιουνίου 2017 και ώρα 24:00.

Στη νέα απόφαση αναφέρονται τα εξής:

“Ορίζουμε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017 – 2018 την 14η Ιουνίου 2017.
Α. Κατόπιν τούτου, τροποποιoύνται οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 5.2. (Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» – Όροι συμμετοχής) της με αρ. πρωτ. 5122/23.5.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής:
« Άρθρο 5.2. Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» – Όροι συμμετοχής
1. «Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 14/6/2017, στη Διεύθυνση. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).
Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 14/6/2017 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.
2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αποσταλούν κατά το χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 14/6/2017 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 14/6/2017, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Προσοχή:
 Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία (14/6/2017 και ώρα 24.00) δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.
 Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (14/6/2017), θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
 Φάκελοι με δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία υποβολής 14/6/2017, όπως ορίζεται ανωτέρω δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ του ιδίου/ας και ΑΜΚΑ του ιδίου/ας, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή.
4. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, ο/η ωφελούμενος/νη θα πρέπει να καταθέσει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δηλαδή μέχρι την 14/6/2017, όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση μαζί με το αντίγραφο της αίτησης, που θα εκτυπώσει όταν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή.»
Β. Όπου στην ανωτέρω Πρόσκληση εμφανίζεται ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Αιτήσεων Συμμετοχής η 9/6/2017 τροποποιείται σε 14/6/2017”.

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εν τω μεταξύ λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί φορολογούμενοι στην κατάθεση των φορολογικών τους δηλώσεων και επειδή υπάρχει η εκτίμηση ότι κάποιοι δεν θα προλάβουν ούτε μέχρι τις 14/6 να ολοκληρώσουν την υποβολή των δηλώσεων, στην ΕΕΤΑΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθεί και μία σιωπηρή παράταση αλλά μόνο για όσους έχουν καταθέσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και λείπει μόνο το αντίγραφο της δήλωσης.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com