ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Διάταξη με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες δήμων και νομικών τους προσώπων έως και σε 100 δόσεις περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Στη διάταξη σχετικά με τις δόσεις αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

(α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

(γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

(δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

(ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της ρύθμισης και τις οριστικές προϋποθέσεις ένταξης σε αυτή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ