Η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Στο δ.σ. της ΔΕΥΑ Τυρνάβου που συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Ιουλίου στις 12.30 το μεσημέρι θα συζητηθεί το θέμα της έγκρισης της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου της αποχέτευσης στον Αμπελώνα προϋπολογισμού 8,19 εκ. € που είχε σταματήσει κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης δημοτικής αρχής λόγω αστοχιών στη μελέτη

και κινδύνευε να χάσει τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Η αυριανή συνεδρίαση ουσιαστικά ανάβει το πράσινο φως για την επανέναρξη του έργου που αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της αυριανής συνεδρίασης είναι αναλυτικά τα εξής:

-Έγκριση τευχών δημοπράτησης του Υποέργου [2] “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)” της Πράξης [5002668] “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)” συνολικού προϋπολογισμού 8.188.299,26 ευρώ.

-Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης του Υποέργου [2] “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)” της Πράξης [5002668] “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)” συνολικού προϋπολογισμού 8.188.299,26 ευρώ.

-Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016:

α. Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β1.1),

β. Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.2.1),

γ. Προσάρτημα  σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.,

δ. Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης (Υπόδειγμα Β.3),

ε. Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων.

-Σύναψη σύμβασης Ιατρού Εργασίας.

-Συζήτηση για τις οφειλές των καταναλωτών σε λογαριασμούς ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

-Επί αιτήσεων καταναλωτών.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Τα επίσημα στοιχεία του έργου που αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στο υπόλοιπο πυκνοκατοικημένο τμήμα της Δ.Κ. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου (Β’ φάση), μετά την επικαιροποίηση της Οριστικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου, έχουν ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο χωροθετείται εξολοκλήρου εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Κ. Αμπελώνα και της Τ.Κ. Βρυοτόπου του Δήμου Τυρνάβου όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) και θα κατασκευαστεί στους οικισμούς Αμπελώνα και Βρυότοπο. Ο συνολικός σχεδιασμός των δικτύων ακαθάρτων μελετήθηκε με βάση το δυσμενές δεδομένο των μικρών εδαφικών κλίσεων της πόλης του Αμπελώνα που, γενικά, έχουν κατεύθυνση από Δ προς Α.

Το υπόψη έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων (ακάθαρτα), των οικισμών Αμπελώνα και Βρυοτόπου του Δήμου Τυρνάβου, που βρίσκονται μέσα στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού ποταμού. Στόχος είναι να εξασφαλισθεί η προστασία της περιοχής μελέτης από τη σχετική ρύπανση.

Μέχρι σήμερα η αποχέτευση των λυμάτων πραγματοποιείται με βόθρους οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν προβλήματα. Με το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν τα έργα συλλογής και μεταφοράς των αστικών λυμάτων του υπόλοιπου δομημένου τμήματος τουοικισμού Αμπελώνα με υπόγειους κλειστούς αγωγούς. Οι αγωγοί αυτοί θα συνιστούν δίκτυο το οποίο θα λειτουργεί με βαρύτητα και με άντληση. Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων θα είναι χωριστικού τύπου, δηλαδή θα δέχεται αμιγή οικιακά λύματα και θα διέρχεται κατά το δυνατόν από όλους προς δρόμους του οικισμού.

Τα αστικά λύματα των οικισμών θα οδηγούνται εν συνεχεία, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), η οποία κατασκευάζεται στη θέση «Παλαιός», 1,5km περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού του Αμπελώνα και δυτικά του ποταμού Πηνειού. Η μεταφορά των λυμάτων προς την ΕΕΛ θα γίνει με άντληση και με βαρύτητα σύμφωνα με την μελέτη.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αγωγοί ακαθάρτων

Θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί αγωγοί ακαθάρτων αγωγούς από PVC-U, σειράς 41, διαμέτρου Ø200 χλστ. Συνολικά θα κατασκευαστούν 53.000 μέτρααγωγώνακαθάρτων.

Φρεάτια δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

Για την συντήρηση και καλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, θα τοποθετηθούν φρεάτια επίσκεψης (τύπου Ε1). Συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν 550 φρεάτια επίσκεψης τύπου Ε1, και 14 φρεάτια-διατάξεις πτώσεων στο δίκτυο ακαθάρτων αγωγών.

Αντλιοστάσια δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

Από την Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων (4) αντλιοστασίων(Α1, Α2, Α3 & Α4) για την τοπική υπερύψωση της ροής των λυμάτων στους αγωγούς ακαθάρτων και την ανανέωση του περιθωρίου των κατά μήκος κλίσεών τους έτσι ώστε να αποφευχθεί το υπέρμετρο βάθος εκσκαφής των ορυγμάτων και της τοποθέτησης των σωλήνων.

Τοποθέτηση ιδιωτικής διακλάδωσης σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων

Θα κατασκευαστούν 1.200 εξωτερικές διακλαδώσεις ιδιωτικής σύνδεσης (παροχές αποχέτευσης) από σωλήνες PVC-U σειράς 41, διατομής Φ160 και σαμάρι με μούφα διατομής Φ200/160.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com