ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου γνωστοποιεί την απόφαση να αναθέσει την οργάνωση συναυλιών στο χώρο του πάρκου «Αγίου Γεωργίου» στον Αμπελώνα, στο πλαίσιο της ετήσιας Γιορτής Κρασιού και στις ημέρες 25η, 26η και 27η Αυγούστου 2017 και ώρες 10:00 μ.μ. έως 02:00 π.μ. περίπου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως τις σχετικές προτάσεις τους που θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:

  • Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με εγνωσμένης αξίας εκτελεστές, έντεχνου, μοντέρνου, λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού
  • Ηχητική κάλυψη των συναυλιών και φωτισμό σκηνής
  • Ηχητική κάλυψη των λοιπών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου
  • Οργάνωση του χώρου με τραπεζοκαθίσματα πλαστικά
  • Δυνατότητα λειτουργίας δύο καντινών δικής τους επιλογής για την παροχή πρόχειρων φαγητών και ποτών (οινοπνευματωδών, αναψυκτικών, καφέδων κ.λπ.)
  • Τοποθέτηση πέντε τεντών (παγόδες) διαστάσεων 5,0 μ. Χ 5,0 μ., επικαλυπτόμενες με πλαστικοποιημένο τεντόπανο λευκού χρώματος, 150 πλαστικές καρέκλες λευκές, και 20 τραπέζια πλαστικά λευκά διαστάσεων τουλάχιστον 0,80 μ. Χ 1,40 μ. για τις ανάγκες του Δήμου
  • Παραχώρηση όλου του εξοπλισμού (ηχητικά, φωτισμό, καντίνες, τραπεζοκαθίσματα) του συναυλιακού χώρου την 28η Αυγούστου 2017, προκειμένου να υλοποιηθεί συναυλία του Α.Ο. «Αμπελωνιακός»

Το τέλος υπέρ της ΑΕΠΙ ή άλλης αντίστοιχης εταιρείας δικαιωμάτων των συναυλιών στο χώρο της γιορτής κρασιού Αμπελώνα θα βαρύνει αποκλειστικά τους διοργανωτές.

Οι ενδιαφερόμενοι διοργανωτές, δύνανται να ορίσουν εισιτήριο εισόδου στον χώρο που θα οριοθετηθεί από το Δήμο για την πραγματοποίηση των συναυλιών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) ευρώ.

Οι λοιπές συνοδές δράσεις της γιορτής κρασιού Αμπελώνα 2017 θα πραγματοποιηθούν από την ΚΕΔΗΤ και τον Δήμο Τυρνάβου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως σχετική οικονομικοτεχνική προσφορά έως την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπαντραλέξης Παναγιώτης, τηλ. 2492 3 50133).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά, να αποσταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά

– τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

– τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

  1. Φορολογική ενημερότητα
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com