Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Ο Δήμος Τυρνάβου για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του ενδιαφέρεται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών – υπηρεσιών & προμηθειών σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και καλεί τους ενδιαφερόμενους κτηνιάτρους να υποβάλλουν εγγράφως τη σχετική οικονομικοτεχνική προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου. Στη σχετική γνωστοποίηση αναφέρονται τα εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι παρακάτω αναφερόμενες εργασίες θα γίνονται σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς γίνεται από τον Δήμο, τα φιλοζωικά σωματεία και τους πολίτες, με την συμβολή κατά περίπτωση του κτηνιάτρου. Εν συνεχεία οδηγούνται τμηματικά στο ιδιωτικό κτηνιατρείο του αναδόχου, το οποίο και πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για φιλοξενία 1-2 ημερών ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του Δήμου Τυρνάβου στην Δ.Κ. Αμπελώνα, με ευθύνη και φροντίδα πάντα του κτηνιάτρου.

Τα συλλεγόμενα αδέσποτα θα υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στείρωση, σήμανση, καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ: Διενεργείται κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη.

Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, ακολουθείται ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της πενταμελούς επιτροπής.

ΣΤΕΙΡΩΣΗ: Αφορά στην πλήρη – υστερεκτομή στα θηλυκά και ορχεκτομή στα αρσενικά αδέσποτα σκυλιά. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα. Θα στειρώνονται όλα τα ζώα (αρσενικά και θηλυκά) νεαρής ηλικίας Αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα, απαιτεί χρήση αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ: Αφορά στη χορηγία φαρμάκων αναλόγως του βάρους του ζώου.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ: Αφορά ενέσιμη χορήγηση αντιλυσσικού εμβολίου.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Αφορά στην φύλαξη και διαμονή του αδέσποτου ζώου εφόσον κριθεί απαραίτητο, σε ειδικά διαμορφωμένα κλουβιά που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: α) κτιριακές εγκαταστάσεις που να πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαμονής & διαφύλαξης και β) κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φροντίζει για την νοσηλεία, καθαριότητα και σίτιση των αδέσποτων ζώων, καθώς και κτηνιάτρους για τον καθημερινό έλεγχο αυτών. Ελάχιστος χρόνος παραμονής του ζώου ορίζεται 48 ώρες, προκειμένου το αδέσποτο να έχει απολύτως αποθεραπευτεί, να έχει καλυφθεί με αντιβίωση και μετά το πέρας αυτής, να έχει εμβολιαστεί και σημανθεί ηλεκτρονικά πριν επιστραφεί στο Δήμο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ: Αφορά στην τοποθέτηση στο ζώο microchip συμβατό με τη νέα νομοθεσία και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Υποχρεώσεις του ανάδοχου κτηνιάτρου είναι η τήρηση φακέλου των ζώων που θα τύχουν οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης στα πλαίσια του προγράμματος και η έγκαιρη προσκόμιση τους στο Δήμο Οι καρτέλες όλων των ζώων συντροφιάς περιλαμβάνουν κατά ελάχιστο:

  • Φωτογραφία
  • Περιγραφικά στοιχεία (π.χ φύλλο, φυλή, χρώμα, μέγεθος, εκτιμώμενη ηλικία)
  • Αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης
  • Ημερομηνία περισυλλογής & τοποθεσία, καθώς και ημερομηνία επανένταξης

& τοποθεσία

  • Αναφορά φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την περίθαλψη και τον εμβολιασμό τους, έλεγχο για λεϊσμάνια
  • Ημερομηνία στείρωσης και αποπαρασίτωσης
  • το βιβλίο νοσηλείας ασθενών ζώων και φαρμάκων, που θα διατηρείται στο κτηνιατρείο και θα αποστέλλεται στο Δήμο μετά την συμπλήρωσή του ή με τη λήξη της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη για τις παραπάνω αναγραφόμενες εργασίες προϋπολογίζεται

σε 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 35. 6117

του προϋπολογισμού έτους 2017.

Στην δαπάνη δεν περιλαμβάνονται τα φάρμακα καθώς και τα διάφορα κτηνιατρικά αναλώσιμα, που απαιτούνται για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων τα οποία θα επιβαρύνουν τον Δήμο Τυρνάβου και έχει προβλεφτεί σχετική πίστωση ποσού 3.500,00€ η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699 του προϋπολογισμού έτους 2017.

Καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των περιστατικών των διαφόρων περιπτώσεων η εκτίμηση γίνεται κατά προσέγγιση. Σε περίπτωση που στην πράξη καταστεί ανάγκη διαχείρισης περισσότερων περιστατικών σε μία από αυτές τις κατηγορίες, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεταφορά πίστωσης από άλλη κατηγορία στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την σχετική οικονομικοτεχνική προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 που θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις παραπάνω απαιτήσεις με πίνακα τιμών στον οποίο θα αναφέρονται οι προσφερόμενες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οι προσφερόμενες τιμές των φαρμάκων και κτηνιατρικών αναλωσίμων

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά

– τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

– τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

  1. Φορολογική ενημερότητα
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com