ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!!

Με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο “σκούπα” που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή και σήμερα συζητείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αλλάζουν οι προυποθέσεις ως προς τη ξένη γλώσσα, σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Συγκεκριμένα καταργείται η γνώση ξένης γλώσσας για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, με το αιτιολογικό, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση:”προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον καθορισμό των προσόντων των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία  και στα σχολεία διεθνών οργανισμών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των κανονισμών που διέπουν τα εν λόγω σχολεία”.

Τι ορίζει όμως ο Κανονισμός Ευρωπαϊκών Σχολείων;

Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκών Σχολείων ορίζει: “θα έχουν άριστη γνώση μίας δεύτερης κοινοτική γλώσσας. Η Γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης είναι επιθυμητή”.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡ.ΣΧΟΛΕΙΩΝRef.: 2011-04-D-14-en-7

…………………..Να διαθέτουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ισοδύναμη θέση στη χώρα καταγωγής τους. Επιπλέον, θα έχουν άριστη γνώση μίας δεύτερης κοινοτική γλώσσας. Η Γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης είναι επιθυμητή.

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο “σκούπα”4.

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 διαγράφεται η φράση «, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους».

β. Στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 πριν από τη λέξη «προσόντα» διαγράφεται η λέξη «ειδικότερα».

Τι ίσχυε

ΝΟΜΟΣ 4415/2016 ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016

Άρθρο 16

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών -Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας από- σπασής τους. Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διεθνών οργανισμών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3, εφόσον δεν προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική συμφωνία άλλως οι διατάξεις της συμφωνίας.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, τα ειδικότερα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης αυτών με αποδοχές και επιμίσθιο και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

esos.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com