ΣΤΟΝ “ΑΕΡΑ” ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την απόφαση του δ.σ. δήμου Τυρνάβου για την δωρεάν παραχώρηση ακινήτου στην εταιρία Διανομής Αερίου

Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, με θέμα την παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Τυρνάβου στην εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε., για να εγκαταστήσει τις δεξαμενές αερίου ώστε να ξεκινήσει η διανομή του στον Τύρναβο,

ακύρωσε ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ν. Ντίτορας, προκαλώντας τεράστια καθυστέρηση στην έναρξη του έργου και κατ’ επέκταση στην δημιουργία του δικτύου διανομής αερίου στον Τύρναβο.

Στην απόφαση του κ. Ντίτορα κατά της οποίας μπορεί να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 152 ο δήμος Τυρνάβου αναφέρονται τα εξής:

“Επειδή κατά τον έλεγχο της απόφασης ερευνάται αν η ρύθμιση που επιβάλλεται με την απόφαση αυτή έχει τα ουσιαστικά γνωρίσματα που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις προκειμένου να παράγει έννομα αποτελέσματα. Έτσι, κατά το στάδιο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ερευνηθεί η τήρηση από τον οικείο ΟΤΑ της αρχής της νομιμότητας δηλ. εάν έχει παραβιασθεί κανόνας δικαίου που σχετίζεται με την ελεγχόμενη απόφαση, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται (α.π. 7666/7.2.2007 Εγκύκλιος 11 του ΥΠΕΣ),
 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του ν. 3463/2006 «1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».
 Επειδή από το περιεχόμενο των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 185 προκύπτει ότι δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου μπορεί να γίνει κατά κύριο λόγο μόνο προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και για όσο χρόνο αυτές διαρκούν. Σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού διακαίου , προϋπόθεση κατά τη χρήση δωρεάν παραχώρησης δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων είναι αυτά να ασκούν , μοναδικώς και κατ’ αποκλειστικότητα, δραστηριότητα που, είτε είναι κοινωφελής , είτε προάγει τα τοπικά συμφέροντα ( ΣτΕ 2111/1998, ΣτΕ 3391/1976).
 Επειδή ειδικότερα , το κριτήριο, προκειμένου κάποιος σκοπός (του Ν.Π.Ι.Δ.) να χαρακτηριστεί ως κοινωφελής, πρέπει να αναζητηθεί στο ότι αφενός μεν αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός, δηλαδή δεν αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, αλλά όποια έσοδα έχει τα διαθέτει για την πραγματοποίηση των κοινωφελών σκοπών του και αφετέρου ότι τείνει στην επιδίωξη εξυπηρέτησης όχι ορισμένου προσώπου ή ορισμένου κύκλου προσώπων αλλά του κοινού γενικά , δηλαδή στην εξυπηρέτηση γενικότερης ανάγκης. Τέλος η προαγωγή των τοπικών συμφερόντων από την άσκηση της μοναδικής και αποκλειστικής δραστηριότητας του νομικού αυτού προσώπου είναι ζήτημα πραγματικό, συνδεόμενο οπωσδήποτε με τους, από το καταστατικό τούτου προκύπτοντες σκοπούς , αρμοδιότητες και μέσα επίτευξης και άσκησης τούτων , εξεταζόμενο κάθε φορά κατά περίπτωση. (Γνωμ. ΝΣΚ 472/2008, 334/2001, 311/1995, 443/1992).
 Επειδή εν προκειμένω η εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. ιδρύθηκε το 2017 έχοντας το ρόλο της άσκησης των δραστηριοτήτων του Διαχειριστού Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στις υπ’ αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11819/29.08.2000 (ΦΕΚ Β’ 1086) και Δ1/Γ/Φ7/11818/29.08.2000 (ΦΕΚ Β’ 1087) Υπουργικές Αποφάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η ΕΔΑ είναι ανώνυμη εταιρεία στην οποία συμμετέχουν κατά 51% η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) και κατά 49% ξένος στρατηγικός επενδυτής (η Εταιρεία ΕΝΙ), που ασκεί και την διοίκηση της εταιρείας.
 Eπειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6545/20.11.1995) , όπως ισχύει, μεταξύ των σκοπών της εταιρία είναι: «α) Η διανομή και πώληση φυσικού αερίου ή άλλων αερίων υδρογονανθράκων που αποκτώνται από τη ΔΕΠΑ, σε καταναλωτές εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης μέσω αγωγών πίεσης σχεδιασμού μικρότερης ή ίσης των δεκαεννέα (19) βατ.
β) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου των παροχετευτικών αγωγών και των συναφών εγκαταστάσεων στην γεωγραφική περιοχή…
γ) Η εμπορία συσκευών χρήσης φυσικού αερίου κλπ».
 Επειδή, η ανωτέρω εταιρία (όπως προκύπτει από το καταστατικό της) δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης, διαχείρισης και ανάπτυξης κάθε είδους συστημάτων φυσικού αερίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, επιδιώκοντας την επίτευξη κέρδους. Συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί η δραστηριότητά της αποκλειστικά κοινωφελής ή κατευθυνόμενη στην προαγωγή των τοπικών συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 185 ΚΔΔ.
 Επειδή κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω , προκύπτει ότι η η συγκεκριμένη παραχώρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατυπώσεις του άρθρου 185, του ν. 3463/2006, διότι η δραστηριότητα της Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης – Λάρισας Α.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά κοινωφελής ή κατευθυνόμενη στην προαγωγή των τοπικών συμφερόντων, καθώς, πρόκειται για Α.Ε., που διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.
 Επειδή από το άρθρο 192 παρ. 3 του ΚΔΔ προβλέπεται ειδικά η δυνατότητα εκμίσθωσης δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων σε οργανισμούς ή και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, για την ικανοποίηση των αναγκών τους.
Εν όψει των ανωτέρω
Αποφασίζουμε
Ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 104/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της απόφασης αυτής, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της ειδικής επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 152 του Ν. 3463/2006) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Ο δήμος Τυρνάβου

Κατά της απόφασης του συντονιστή της αποκεντρωμένης ο δήμος Τυρνάβου θα προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 152 και ήδη με ;απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Δημήτριος Κατσαρός ο οποίος θα υποστηρίξει αυτήν την προσφυγή.

Στησχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

“Η Οικονομική Επιτροπή Προσλαμβάνει ως δικηγόρο του ∆ήμου Τυρνάβου τον κ. Κατσαρό ∆ημήτριο, Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας, προς τον οποίο παρέχει την εντολή παράσχει σχετική γνωμοδότηση και να προβεί στη σύνταξη προσφυγής του ∆ήμου Τυρνάβου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου  152 του ν.  3463/2006 για την ακύρωση της υπ ’  Αριθ . Πρωτ . 6732/81919/26-06-2017 Απόφασης του Συντονιστή Της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Και να προβεί σε οιανδήποτε νόμιμη ενέργεια για την υποστήριξη των συμφερόντων του δήμου και την περαίωση της παραπάνω εντολής”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com