ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

Ο Δήμος Τυρνάβου καλεί όλους τους οφειλέτες του από οποιαδήποτε αιτία να αποπληρώσουν τα χρέη τους με βάση τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4483/2017, ρυθμίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο Τυρνάβου έως και σε 100 δόσεις, επωφελούμενοι επιπλέον της διαγραφής των προσαυξήσεων

από 50 % μέχρι 100%.

Οι οφειλέτες με την ρύθμιση των οφειλών τους επωφελούνται (εκτός της δυνατότητας αποπληρωμής σε δόσεις και της διαγραφής των προσαυξήσεων) και της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων εκ μέρους του Δήμου σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), καθώς επίσης και της απόκτησης φορολογικής ενημερότητας, δυνατότητα έκδοσης διαφόρων αδειών (μουσικής, κοινόχρηστων χώρων) κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να προσέρχονται μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017 στην αρμόδια Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου ή να επικοινωνούν στο τηλ. 24923 50140 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για περισσότερες πληροφορίες.

Διαδικασία:

 

Από την ρύθμιση των οφειλών σας επωφεληθείτε & κερδίστε: απαλλαγή προσαυξήσεων

Τα “ψιλά” γράμματα της ρύθμισης
Μέχρι την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου θα μπορούν οι πολίτες με χρέη προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα να υποβάλλουν αιτήσεις για την ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών που θεσπίζουν οι διατάξεις του «πολυ-νόμου» του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.
Η ρύθμιση, που βρίσκεται πλέον σε ισχύ, βασίζεται στη λογική των δόσεων. Οι οφειλέτες μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους (που προέρχονται από πρόστιμα, κλήσεις ΚΟΚ, τέλη, εισφορές, μισθώματα κ.λπ.) έως και σε 100 δόσεις, έχοντας ταυτόχρονα τη «χρυσή» ευκαιρία να διαγράψουν έως και το σύνολο των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τους έχουν επιβληθεί, σε περίπτωση που πληρώσουν εφάπαξ την αρχική οφειλή.
Πρόκειται για μια ρύθμιση που όχι μόνο θα ανακουφίσει μια μεγάλη μάζα οφειλετών (ας αναλογιστεί κανείς ότι έχουν υπολογιστεί σε 1.150.000 όσοι έχουν χρέη μόνο προς τον Δήμο Αθηναίων) δίνοντάς τους -ταυτόχρονα- κίνητρα να τακτοποιήσουν συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά και θα δώσει «ενέσεις» ρευστότητας στα δημοτικά ταμεία, με τους δήμους ανά την επικράτεια να έχουν ήδη αρχίσει να προβαίνουν σε ανακοινώσεις για την αξιοποίηση της ρύθμισης από πλευράς οφειλετών.

Πέρα από την κλιμακωτή απαλλαγή των προσαυξήσεων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες που πρέπει να έχουν σε γνώση τους όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη ρύθμιση.

1. Ημερομηνίες: Η ισχύς του «πολυνόμου» ξεκίνησε από τις 31 Ιουλίου, οπότε δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ως εκ τούτου, η προθεσμία των τεσσάρων μηνών που προβλέπει για την υποβολή αιτήσεων στους δήμους για ένταξη στη ρύθμιση ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου.

 Ρυθμίζονται χρέη που έχουν βεβαιωθεί έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, άρα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Εάν τα χρέη δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί δικαστική αμφισβήτηση (σε οποιονδήποτε βαθμό), υπάγονται επίσης στη ρύθμιση εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα.

2. Απαλλαγές: Η διαγραφή των προσαυξήσεων υπολογίζεται σε ποσοστό:
α) 100% αν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ,
β) 80% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 2 ώς 24 δόσεις,
γ) 70% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 ώς 48 δόσεις,
δ) 60% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 49 ώς 72 δόσεις,
ε) 50% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 73 ώς 100 δόσεις.
Βέβαια, εάν ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις του εναπομείναντος ποσού.

3. Δόσεις: Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθεί εντός 3 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Διαφορετικά, η αίτηση ακυρώνεται. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Μόνο η τελευταία δόση μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

4. Καθυστέρηση δόσης: Επιφέρει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη ημέρα που όφειλε να καταβληθεί.

5. Κατάργηση ρύθμισης: Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης:
α) Δεν καταβάλει 3 συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.
β) Δεν υποβάλει στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και του εκκαθαριστικού ΦΠΑ.
γ) Εχει υποβάλει αναληθή στοιχεία για την υπαγωγή του στη ρύθμιση.

6. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και χρέη ήδη ρυθμισμένα, εάν ο οφειλέτης κρίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πιο συμφέρουσα. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα χάσει τα ευεργετήματα της προηγούμενης ρύθμισης και -προφανώς- δεν θα του επιστραφούν όσα ποσά έχει ήδη καταβάλει.

7. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του «πολυ-νόμου».

8. Ο δήμος προβαίνει σε άρση της δέσμευσης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, εφόσον ο οφειλέτης έχει καταβάλει:
α) το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ,
β) το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για χρέη μεταξύ 5.000,01-10.000 ευρώ,
γ) το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής για χρέη 10.000,01 ευρώ και πάνω.
Βεβαίως, δεν πρέπει να συντρέχει άλλος λόγος δέσμευσης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας. Ομως, ο δήμος μπορεί να προχωρήσει σε εντολή επαναδέσμευσης προς την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση που καθυστερήσει έστω και μία από τις δόσεις.