Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμόν  48/2017 (ΑΔΑ: Ψ99ΥΟΕ72-ΡΨ8)  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για διάστημα τριών (3) ετών.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιες/οι πρέπει :

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
  2. Να έχουν ηλικία από 25 έως 67 ετών.
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
  5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. .
  6. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να προέρχεται από το χώρο του Θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά,  να είναι αναγνωρισμένου κύρους , να  έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου( η επαγγελματική του εμπειρία, το αναγνωρισμένο κύρος και η διάκριση πρέπει να αποδεικνύονται εγγράφως) και  να έχει μία από τις εξής ιδιότητες:

-Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο

– Θεατρικός Συγγραφέας, Μεταφραστής θεατρικών έργων, Θεατρολόγος, Κριτικός Θεάτρου,  Συνθέτης , ή Χορογράφος με επαγγελματική εργασία και καταξίωση στο Θέατρο.

Παράλληλα πρέπει να έχει Διοικητικές ικανότητες.

Θα πρέπει να έχει αντίστοιχο τίτλο σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

Oι υποψήφιες/οι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, µέσα σε αποκλειστική προθεσμία  δέκα (10) ημερών  από την επομένη  ημέρα της λήξης της ενημέρωσης και την παροχή των απαραίτητων διευκρινιστικών ερωτήσεων  για την συμπλήρωση του «Φακέλου με τις Γενικές και Ειδικές προτάσεις  των υποψηφίων για τη λειτουργία της Θεατρικής Επιχείρησης και το Γενικό πλάνο – Δραματολόγιο».    Συγκεκριμένα:

Α. Ενημέρωση- διευκρινίσεις:    Από 12-9-2017    έως 22-9-2017

Β. Υποβολή Αιτήσεων:  Από  23-9-2017    έως και 02-10-2017

Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες  ώρες και ημέρες  και από ώρα 09.00 π.µ. έως 14.30 µ.µ. στα γραφεία του Θεσσαλικού Θεάτρου, Γεωργιάδου 53 2ος όροφος Λάρισα (πληροφορίες: κ. Δημητριάδη Κώστα, τηλέφωνα : 2410-624086 και 2410-621219 κιν 6947046438).

Η αίτηση κατατίθεται µε συνημμένα  τα δικαιολογητικά  (τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην Προκήρυξη)  για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία και θα αναγράφουν στην αίτηση τους.

∆. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

Η παρούσα προκήρυξη αναλυτικά  θα αναρτηθεί στον κόμβο  «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων (www.larissa-dimos.gr) στο πεδίο «Ανακοινώσεις», στην ιστοσελίδα του θεάτρου (www.thessaliko-theatre.gr) στον χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης  (Γεωργιάδου 53 Λάρισα) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού  καταστήματος (Ι. Δραγούμη 1 Λάρισα) και  περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί  µε πρόσκληση για την υποβολή των υποψηφίων σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται ημερήσιες εφημερίδες και σε μια εφημερίδα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η προκήρυξη κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες 09:00 π.µ έως 14:30 (Γεωργιάδου 53 2ος όροφος  Λάρισα, πληροφορίες: κ. Δημητριάδης Κώστας  τηλέφωνα. 2410-624086 και 2410-621209 και κινητό  6947046438).

Στη διάθεση των υποψηφίων είναι αναλυτικά η Προκήρυξη, τα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης στις ιστοσελίδες :

1.του Δήμου Λαρισαίων (www.larissa-dimos.gr) και

2.του θεάτρου (www.thessaliko-theatre.gr

Καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του θεάτρου.