ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4 ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ

Η κοινή επιστολή των επικεφαλής Ρ. Καραλαριώτου, Κ. Τζανακούλη, Εκ. Νασιώκα και Ντ. Διαμάντου και των εκπροσώπων των παρατάξεων στο δ.σ. του θεάτρου Ν. Μπαρά, Μ. Αγραφιώτη, Ε. Μάτου και Μ. Νούσια προς τον αντιδήμαρχο Π. Σάπκα

Όπως  όλοι  γνωρίζετε   το  θέατρο  μας  από  την  1-3-2016  δεν  έχει  Καλλιτεχνικό  Διευθυντή  καθώς έχει λήξει  από   28-2-2016 η Σύμβαση που είχε  με τον προηγούμενο Καλλιτεχνικό Διευθυντή  τον αγαπητό και αξιόλογο  κ. Κώστα Τσιάνο.

Στις  6 Σεπτεμβρίου 2017  με απόφασή του το Δ.Σ ενέκρινε τους όρους της  Προκήρυξης για την κάλυψη της θέσης  του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων , προβήκατε σε δημόσια ανακοίνωση στα ΜΜΕ των ενδιαφερομένων υποψηφίων για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Ελέγχοντας τις 13 αιτήσεις που κατατέθηκαν,  μετά των απαιτούμενων υποχρεωτικά εκ της προκήρυξης δικαιολογητικών που έπρεπε να συνοδεύουν την αίτηση επί ποινή αποκλεισμού ,  με δική σας ευθύνη ανακοινώσατε τελικά 12 υποψηφίους αποκλείοντας  τον κο Καραχισαρίδη διότι δεν είχε καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως αντιπολίτευση , δια των εκπροσώπων μας,  προχωρήσαμε σε ενδελεχή έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων  ενόψει της διαδικασίας αξιολόγησης αυτών και διαπιστώσαμε  τον πλημμελή  υπό την ευθύνη σας έλεγχο καθότι 3 εκ των υποψηφίων που ανακοινώσατε δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα – επί ποινή αποκλεισμού- δικαιολογητικά με την αίτηση τους. Συγκεκριμένα :

Ο υποψήφιος κος Γεώργιος Βούρος κατέθεσε φερόμενο τίτλο σπουδών από το εξωτερικό (Αγγλία) χωρίς να συνοδεύεται από έγγραφο επίσημης μετάφρασης και την απαιτούμενη αναγνώριση / κατάταξη ισοτιμίας.

Ο υποψήφιος κ. Κώστας Λαμπρούλης κατέθεσε  ως  τίτλο σπουδών ένα έγγραφο «δευτεροβάθμιας κατεύθυνσης μειωμένου ωραρίου» από την Ακαδημία της Γαλλικής Κοινότητας στο Βέλγιο, το οποίο, κατά την άποψη μας , δεν αποτελεί τίτλο σπουδών εκπαίδευσης   όπως ορίζεται με βάση την προκήρυξη στο άρθρο 2. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ «Θα πρέπει να έχει αντίστοιχο τίτλο σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ» και μάλιστα, χωρίς να έχει καταθέσει την απαιτούμενη αναγνώριση / κατάταξη ισοτιμίας.

Η υποψήφια κα Άννα Χατζησοφιά κατέθεσε Βεβαίωση αποφοίτησης από Δραματική σχολή η οποία όμως είναι «αδιαβάθμητη» σύμφωνα με την βεβαίωση αυτή του ίδιου του Υπουργείου Πολιτισμού (με ημερομηνία έκδοσης 03/05/2017).

Δεν κατέθεσε δηλαδή την απαιτούμενη ισοτιμία / κατάταξη (όπως σαφώς ορίζεται στην προκήρυξη στο κεφ. Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ < Ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών. Αν οι υποψήφιες/οι κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο ο οποίος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται μόνο πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ….

Η ισοτιμία των πτυχίων των Σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.>

Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο πλημμελής έλεγχος εκ μέρους σας των δικαιολογητικών των συγκεκριμένων υποψηφίων σχετίζεται είτε με διαπροσωπικές ή πολιτικές σχέσεις είτε με την προνομιακή συνεργασία που τυγχάνει εκ μέρους σας ο ένας εκ των τριών υποψήφιος στο σύνολο της πολιτιστικής σας δραστηριότητας ως Δημοτική αρχή τα τρία αυτά χρόνια.

Θεωρούμε ότι η διαδικασία επιλογής καλλιτεχνικού διευθυντή για το Θεσσαλικό Θέατρο είναι μια διαδικασία πολλή σοβαρή και πρέπει να τη σεβαστούμε όλοι , ανεξαρτήτως προσωπικών επιθυμιών .

Κατά συνέπεια, σας καλούμε να προβείτε απέναντι στα μέλη του ΔΣ του ΘΘ,  προς τους υποψηφίους αλλά και προς τους πολίτες της Λάρισας σε διόρθωση και ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης των υποψηφίων για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Αυτών δηλαδή που δικαιούνται επειδή έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν τα βασικά προσόντα να λάβουν μέρος στην τελική διαδικασία συνέντευξης, αξιολόγησης και τελικά, της επιλογής.

Σε ότι αφορά την διαδικασία της επιλογής, σας καλούμε να τηρήσετε αυστηρά τον τύπο και το πνεύμα του κεφ.  Γ. ‘’ΕΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ’’ της προκήρυξης όπου αναφέρετε ρητά η νόμιμη, ισότιμη και διαφανής, προς όλους τους υποψηφίους, διαδικασία.

Σας καλούμε να ακολουθήσετε απαρέγκλιτα την νόμιμη και διαφανή διαδικασία έτσι ώστε, ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής να έχει την πλήρη νομιμοποίηση άρα και ευχέρεια, για να ασκήσει τα υψηλά και απαιτητικά καθήκοντά του.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com